Наука

Наукова служба 

Наукова служба ЗДМФУ координує планування і удосконалення наукової діяльності в Університеті.
Наукова служба ЗДМФУ координує і забезпечує:
1. Всебічне підвищення рівня наукових досліджень в Університеті, їх інтеграції з навчальним процесом і практичною діяльністю органів охорони здоров’я та фармації.
2. Розвиток сучасних фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень за пріоритетними напрямками медицини, біології і фармації; розробка і впровадження у навчальний процес та практичну діяльність принципово нових наукових технологій, матеріалів, техніки.
3. Розвиток і удосконалення циклу інноваційної науково-технічної діяльності - від фундаментальних розробок до їх впровадження у медичну та фармацевтичну практику на комерційних засадах.
4. Розвиток і удосконалення науково-дослідних робіт на госпрозрахункових засадах.
5. Розвиток міжнародного співробітництва Університету у галузі наукової діяльності.
6. Вивчення та узагальнення позитивного передового досвіду з передових технологій проведення науково-дослідних робіт інших навчальних закладів і наукових установ, в тому числі й інших країн та впровадження його в Університеті.
7. Створення сприятливих умов для наукової творчості співробітників та студентів Університету.
8. Пропаганда досягнень науковців Університету та їх впровадження у народне господарство, медичну і фармацевтичну практику, своєчасне преміювання кращих науковців Університету.
Функції наукової служби
1. Розробка пропозицій щодо вдосконалення планування та організації наукової діяльності в Університеті.
2. Планування, організація та контроль виконання планових державних та госпдоговірних науково-дослідних робіт інститутів, кафедр та підрозділів Університету, контроль за достовірністю наукових досліджень.
3. Підготовка та подання до МОЗ України щорічних звітів про наукову діяльність Університету
4. Підготовка та подання до МОЗ України щорічних звітів НДР з державним фінансуванням
5. Щорічна підготовка проектів НДР і запитів на їх конкурсне державне фінансування
6. Ведення обліку та статистичної звітності з питань науково-дослідної роботи.
7. Аналіз наукової діяльності в Університеті та періодичне надання інформації до Українського Центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.
8. Підготовка та подання звітно-інформаційних матеріалів з НДР до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації.
9. Підготовка пропозицій та розрахунків щодо видів і нормативів обсягу науково-дослідної роботи науково-педагогічного складу, її аналіз та висновки щодо ефективності.
10. Розробка разом з факультетами, кафедрами, лабораторіями, центрами та іншими підрозділами перспективного і річного планів розвитку та вдосконалення матеріальної бази науково-дослідної роботи.
11. Організація роботи науково-планової комісії і комісії з перевірки первинної документації.
12. Оптимізація роботи комісії з питань біоетики.
13. Оптимізація роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Запорізького державного медичного університету.
14. Організація та проведення Університетом наукових з'їздів, конференцій, симпозіумів тощо.
15. Організація та контроль видання науково-практичних методичних рекомендацій і інформаційних листів.
16. Оптимізація засідань спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій.
17. Удосконалення роботи Навчального медико-лабораторного центру, віварію і наукових міжкафедральних лабораторій.
18. Удосконалення проведення метрологічної експертизи медичних приладів і апаратури.
19. Підготовка та представлення у відповідні інстанції пропозицій Університету щодо подання кращих науково-дослідних робіт на відомчі та загальнодержавні конкурси, своєчасне представлення кращих наукових робіт співробітників і студентів на присудження державних і національних премій.
20. Організація і здійснення міжнародного наукового співробітництва.
21. Оптимізація отримання сучасної наукової інформації через Центр комп’ютерних технологій і бібліотеку Університету. 
22. Кооперація і укладання відповідних договорів з академічними і галузевими науковими організаціями, фармацевтичними підприємствами, науково-виробничими об'єднаннями та іншими з метою спільного вирішення сучасних науково-технічних задач.
23. Підготовка проектів наказів та розпоряджень ректора, матеріалів та рішень Вченої ради з питань організації науково-дослідної роботи, здійснення контролю за їх виконанням.
24. Планування та здійснення контрольних перевірок діяльності НДІ, кафедр, лабораторій та інших підрозділів з питань науково-дослідної роботи.
25. Організація замовлення, виготовлення та розповсюдження документів з питань науково-дослідної роботи.
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar