Умови прийому

Особливості прийому на навчання до ЗДМФУ іноземців та осіб без громадянства
 
1. Прийом на навчання до ЗДМУ іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №  153/34436.
2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземців до ЗДМФУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).
Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми, а саме:
 
1. магістр Медицина (ін.) Медицина/ акредитована Денна укр.  мова 5 років 10 місяців ПЗСО небюдж. / 50
2. магістр Медицина (ін.), англ. мова Медицина/ акредитована Денна англ. мова (перший набір) 5 років 10 місяців ПЗСО небюдж. /
300
3. магістр Медицина (ін.), англ. мова Медицина/ акредитована Денна англ. мова (другий набір) 5 років 10 місяців ПЗСО небюдж. / 250
4. магістр Стоматологія (ін.) Стоматологія/ акредитована Денна укр. мова 4 роки 10 місяців ПЗСО небюдж. / 38
5. магістр Фармація (ін.) Фармація/ акредитована Денна укр. мова 4 роки 10 місяців ПЗСО небюдж. / 80
6. магістр Фармація (ін.), англ. м. Фармація/ акредитована Денна англ. мова 4 роки 10 місяців ПЗСО небюдж. / 40
7. магістр Фармація (ін., заочно, 5,5 років) Фармація/ акредитована Заочна 5 років 6 місяців ПЗСО небюдж. / 80
 

3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ЗДМФУ:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступеню магістра:

Набір

Початок прийому документів

Закінчення прийому документів

Зарахування

 

Перший

3 січня 2022 р.

28 лютого 2022 р.

Не пізніше 01 березня 2022 р.

Другий

14 липня 2022 р.

31 жовтня 2022 р.

Не пізніше 01 листопада 2022 р.

         Вступні випробування проводяться по мірі надходження заяв і документів від вступників за відповідним розкладом;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі.

Для в’їзду в Україну у цей період підставою для оформлення в’їзної візи, з метою навчання, є ориґінал відповідного запрошення та візова підтримка, яка надається МЗС України за клопотанням Міністерства освіти і науки України.

Іноземні громадяни подають до ЗДМФУ такі документи:

1) заяву;

2) документ (оригінал та його копію, завірену у встановленому порядку) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копію, завірену у встановленому порядку) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

4) академічну довідку, видану іноземним/українським закладом освіти (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 6 кольорових фотокарток 30x40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (за наявності);

Документи, зазначені у підпунктах 2 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані закладами освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

ЗДМФУ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування – не нижче 6 балів за 12 бальною шкалою (відповідно до Методики обчислення середнього бала документа про попередній здобутий рівень освіти, затвердженої Вченою радою (протокол № 10 від 30 травня 2016 року)).

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Іноземці при вступі на І міжнародний (підготовчий) факультет ЗДМФУ зараховуються без вступних випробувань.

Іноземці при вступі на перший курс ІІ міжнародного факультету беруть участь у конкурсі за результатами вступних (усних) випробувань з предметів:

1)    з української (англійської) мови;

2)    з біології або хімії, або математики (на вибір вступника).

Оцінка відповідей вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів відповідно до критеріїв оцінювання. Конкурсний бал обчислюється як сума балів з двох конкурсних предметів.

Після закінчення підготовчого факультету іноземні громадяни зараховуються на перший курс за результатами вступних випробувань із визначених у цьому пункті предметів.

При зарахуванні іноземних громадян з інших закладів вищої освіти або при їх поновленні на навчання вони проходять вступні випробування з предметів відповідно до спеціальності та курсу.

Іноземні громадяни можуть подавати для участі у конкурсі не більше трьох заяв. Результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну освітню програму можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу освітню програму в ЗДМФУ.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ЗДМФУ на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

5. Вимоги ЗДМФУ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті ЗДМФУ.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

8. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar