Координаційна рада з наукової роботи студентів

Науково-дослідницька робота студентів - важливий і невід'ємний етап підготовки сучасного лікаря та провізора. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) – це основне джерело рекрутування науково-педагогічних кадрів. Велика кількість висококваліфікованих лікарів, вчених, педагогів і організаторів охорони здоров'я пройшли через студентські наукові гуртки (далі – СНГ). Багато активних гуртківців, голови та члени ради СНТ нині є проректорами ЗДМФУ, деканами, завідувачами кафедр, заслуженими діячами науки і техніки України, професорами.

Для оптимізації студентської науки у ЗДМФУ створено координаційну раду з наукової роботи студентів (далі – КРНРС). Діяльність КРНРС базується та здійснюється згідно з Законами  України та наказами ректора ЗДМФУ.


Структура КРНРС ЗДМФУ

1. Куратор КРНРС ЗДМФУ – проректор з наукової роботи, професор Туманський В.О. 
2. Голова КРНРС ЗДМФУ – професор Бєленічев І.Ф.
3. Заступники голови КРНРС ЗДМУ по роботі зі студентами - Голова навчально-наукового сектора Студенської Ради - Єложенко І. Л.,  
заступник декана І медичного факультету доц. Шаравара Л.П., заступник декана ІІ медичного факультету ас. Земляний Я.В., заступник декана ІІІ медичного факультету доц. Бурега Ю.О., заступник декана І фармацевтичного факультету доц. Бірюк І.А.
4. Секретар КРНРС ЗДМФУ – ас. PhD-аспірант, Попазова О.О.
5. Заступник голови КРНРС ЗДМФУ з координації роботи з Радою молодих вчених – голова Ради наукового товариства молодих вчених професор Павлов С.В.
6. Заступники голови КРНРС ЗДМФУ із взаємодії зі СНТ кафедр і науковими та громадськими організаціями – ас. Робота Д.А., ст. викл. PhD., Ісаченко М.І., голова студентської ради ЗДМУ студент Федоров А.І.

 

Відділи КРНРС ЗДМФУ

1. Відділ з міжвишівської взаємодії – студентка Соснова В.В.
2. Організаційно-методичний відділ – студентка Кіпря А.О.
3. PR-відділ – студентка Олексенко Л.М.
4. Проектний відділ – студенти Яценко С.А., Нізяєва В.В.
5. Редакційно-видавничий відділ – ст. викл. Борсук С.О., студент Мінаєв І.Є.
6. Відділ з координації роботи СНТ кафедр і взаємодії з деканатами – студенти Будагов Р.І., Чабан Ю.М.
7. Відділ матеріально-технічного забезпечення – студент Федоров А.І.
8. Відео та фото забезпечення заходів – студентка Олексенко Л.М.
9. Школа молодого дослідника – доц. Данукало М.В.
10. Відділ по роботі з учнями медичного коледжу і загальноосвітніми школами – ас. Дічко Г.О.
 

Наукове товариство молодих вчених ЗДМФУ

Голова Наукового товариства молодих вчених– доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Сергій Васильович Павлов.
 

Склад Ради молодих вчених ЗДМФУ

- Іваненко Т.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології;
- Колесник М. Ю. – доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини, терапії і кардіології ФПО;
- Кузнецов А. А. – кандидат медичних наук, доцент кафедри нервових хвороб;
- Масленніков С.О. - доктор філософії, асистент кафедри травматології та ортопедії;
- Попазова О.О. - асистент кафедри гістології, цитології та ембріології;
- Тимофіїв Д.В. - асистент кафедри патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології;
- Жеребятьєв О. С.-  кандидат медичних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
- Щербина Р.О. – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри природничих дисциплін;
 

Навчально-науковий сектор студентської ради ЗДМФУ

Голова навчально-наукового сектора - Єложенко Іван Леонідович , 6 курс , 1 мед. ф-т 
Заступники голови :
1.Кіпря А. О. , 3 курс , 1 мед. ф-т
2. Мінаєв І. Є., 5 курс , 2 мед. ф-т
3. Нізяєва В , 5 курс , 1 мед. ф-т
 

Мета та задачі  КРНРС ЗДМФУ

Основною метою створення КСНРС ЗДМФУ є координація і корекція взаємодії між студентським науковим товариством, студентською радою , радою молодих вчених, аспірантами, докторантами та ректоратом, деканатами для інтенсифікації науково-дослідницької роботи, а також створення сприятливих умов для формування висококваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідницької діяльності студентів , участі їх в фундаментальних і прикладних дослідженнях з пріоритетних напрямів науки, забезпечення можливостей для розкриття творчого потенціалу талановитої молоді відповідно до вимог сучасної науки і практики.


Завдання КРНРС ЗДМФУ:


Функції  КРНРС ЗДМФУ

Збірник тез ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2023», 25-26 травня 2022 року

Програма ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2023», 25-26 травня 2022 року

Конференція молодих вчених та студентів ЗДМФУ

Пошуково-дослідні роботи МФК ЗДМФУ

Протокол № 4 КРНРС від 20.01.2023 р.

Протокол № 3 КРНРС від 21.12.2022 р.

Програма науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фундаментальні та клінічні аспекти фармокології» 22 листопада 2022 рік

Збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фундаментальні та клінічні аспекти фармокології» 22 листопада 2022 рік

Збірник тез 82 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації - 2022» 17 травня 2022 ЗДМУ

Програма 82 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації - 2022» 17 травня 2022 ЗДМУ

Протокол №2 КРНРС

Протокол №1 КРНРС

План роботи Координаційної ради з наукової роботи студентів ЗДМУ на 2021-2022 н.р.

Науково-практична конференція молодих вчених та студентів ЗДМУ - 2022

Витяг з протоколу № 1 засідання Координаційної ради з наукової роботи студентів ЗДМУ від 08.10.2021 р.

Програма ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2022»,  4 лютого 2022 року

Збірник тез ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2022»,  4 лютого 2022 року

 

81 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021».  15-16 квітня 2021 р., м. Запоріжжя

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю

«Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021». Інформаційний лист. 

Програма наукової конференції студентів ЗДМУ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2020» за підсумками роботи у наукових гуртках кафедр ЗДМУ on-line. 16 грудня 2020 р.

Збірник тез доповідей наукової конференції студентів ЗДМУ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2020» за підсумками роботи у наукових гуртках кафедр ЗДМУ on-line. 16 грудня 2020р.

Так плекають науковців

Про сучасні методи в експериментальній медицині

Увага - науковій роботі студентів і аспірантів

Студентська наукова конференція 2021

Студентські наукові ініціативи отримали фінансову підтримку і заохочення ректора ЗДМУ

Шлях в науку починається із студентського наукового товариства

Студентська наукова конференція запрошує 

Студентство ЗДМУ підкорює науку

Працюємо на Перемогу!

Про досвід стажування в Тайвані

Про розвиток наукової роботи серед студентів Медичного фахового коледжу

 

Положення про координаційну раду з наукової роботи студентів ЗДМУ

Перелік біохімічних, молекулярних и фармакологічних методик, що виконуються в лабораторії  експериментальної фармакології та функціональної біохімії ННМЛЦ ЗДМУ 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar