Університет сьогодні

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Кафедра розташована на території КНП «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Запорізької обласної ради.

69005, м. Запоріжжя, Заводський район (Павло-Кічкас), вул. Перспективна, 2.

Email: raxnatovskaya@gmail.com

Завідувач кафедри – РАЗНАТОВСЬКА Олена Миколаївна, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 1967 році при кафедрі госпітальної терапії (зав. кафедрою – професор Б. М. Безбородько) було організовано цикл туберкульозу, який очолив к.мед.н., доцент М. М. Грановський (1967-1974 рр.). Клінічною і навчальною базою циклу був Комунарський протитуберкульозний диспансер м. Запоріжжя, що мав у своїй структурі диспансерне і стаціонарне відділення (70 ліжок). З 1969 року завідував циклом туберкульозу к.мед.н., доцент О. К. Герман (базами курсу стали 4-е терапевтичне і торакальне відділення Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру). У 1974 році цикл туберкульозу набув статусу самостійного курсу, а у 1976 році курс туберкульозу було реорганізовано у кафедру туберкульозу.

З 1984 по 1986 рік завідував кафедрою туберкульозу к.мед.н. Б. П. Лі. У 1986 році на посаду завідуючого кафедри був обраний професор Р. М. Шевченко, який до цього працював керівником клінічного відділення Київського НДІ фтизіатрії і пульмонології.

З 2001 року по 2019 рік завідував кафедрою професор О. С. Шальмін, який до цього завідував кафедрою фтизіатрії та пульмонології Запорізького інституту удосконалення лікарів. З 2001 року кафедра набула статусу кафедри фтизіатрії і пульмонології.

З 2019 року кафедру фтизіатрії і пульмонології очолює професор О.М. Разнатовська.

Кафедра є унікальною клінічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілів. Для підготовки кадрів з фтизіатрії і пульмонології на кафедрі відкрито інтернатуру, магістратуру, аспірантуру, докторантуру і клінічну ординатуру.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Завідувач кафедри (д.мед.н., професор) – Разнатовська Олена Миколаївна, професор кафедри (д.мед.н., професор) – Шальмін Олександр Самуїлович, доцент кафедри (к.мед.н., доцент) – Растворов Олександр Анатолійович, доцент кафедри (к.мед.н.) – Ясінський Роман Миколайович, асистент (доктор філософії) Мирончук Юлія Валеріївна, асистент Сагайдак Тетяна Костянтинівна.

Професор кафедри (д.мед.н., професор) – Скороходова Наталя Олегівна, професор кафедри (д.мед.н., професор) – Просвєтов Юрій Васильович, доцент кафедри (к.мед.н., доцент) – Гусарова Аліна Юріївна, асистент кафедри (к.мед.н.) – Михайлова Аделіна Олексіївна, асистент кафедри – Барінов Сергій Станіславович.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ

• «Фтизіатрія»:

 • o Вітчизняні та іноземні студенти 4 курсу І, ІІ, ІІІ медичних та ІІ міжнародного факультетів спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія.
 • o Лікарі-інтерни суміжних дисциплін.

• «Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень»:

 • o Студенти 3 курсу ІІ медичного факультету підготовки бакалавра за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування.

• «Паліативна та хоспісна допомога»:

 • o Вітчизняні та іноземні студенти 6 курсу І, ІІ медичних та ІІ міжнародного факультетів спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія.
 • Вітчизняні студенти 4 курсу ІІІ медичного факультету спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

• «Пульмонологія та фтизіатрія»:

 • o Лікарі-інтерни спеціальності 222 Медицина спеціалізації «Пульмонологія та фтизіатрія».

• «Актуальні питання пульмонології»:

 • o Студенти 5 курсу І, ІІ медичних факультетів спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія.

• «Сучасна фтизіатрія»:

 • o PhD аспіранти за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Фтизіатрія».

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ЗАХОДАХ БПР

Тематичне удосконалення:

«Сучасні аспекти діагностики та лікування хворих на туберкульоз» (50 балів).

«Особливості ведення пульмонологічних хворих» (50 балів).

«Актуальні питання діагностики, диференційної діагностики та профілактики туберкульозу» (50 балів).

«Вибрані питання пульмонології» (50 балів).

«Організація протитуберкульозних заходів в сучасних умовах» (50 балів).

«Актуальні питання туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в сучасних умовах» (50 балів).

«Комплексне лікування хворих на туберкульоз із супутніми захворюваннями» (50 балів).

«Диференційна діагностика туберкульозу та захворювань органів дихання» (50 балів).

«Організація протитуберкульозних заходів в сучасних умовах» (50 балів).

«Туберкульоз у дітей: розповсюдженість, особливості діагностики та клінічні варіанти перебігу» (50 балів).

«Диференційна діагностика туберкульозу та захворювань органів дихання» (50 балів).

«Актуальні питання діагностики, диференційної діагностики, профілактики та ведення хворих на туберкульоз» (50 балів).

«Вибрані питання пульмонології» (50 балів).

«Актуальні питання туберкульозу та ВІЛ / СНІДу» (50 балів).

«Актуальні питання бронхолегеневої патології» (50 балів).

Фахова школа:

«Питання диференційної діагностики туберкульозу легень» (20 балів).

«Питання діагностики та диференційної діагностики неспецифічних захворювань органів дихання» (20 балів).

Спеціалізації (з 2023 року):

Цикл спеціалізації з фаху «Пульмонологія» (3 міс).

Цикл спеціалізації з фаху «Дитяча пульмонологія» (3 міс).

Цикл спеціалізації з фаху «Фтизіатрія» (3 міс).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів та лікарів-інтернів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, з урахуванням досвіду традиційних медичних галузей та одночасним використанням новітніх медичних технологій, навчально-методичного забезпечення. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2».

Згідно з навчальним планом, типовими та наскрізними програмами у рамках кредитно-модульної системи підготовки створено робочі програми з навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Лекції читаються виключно у вигляді презентацій з використанням мультимедійних технологій.

Розроблено та впроваджено в навчальний процес 14 он-лайн курс для самостійної роботи студентів та 8 електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, для вітчизняних та іноземних студентів 4 та 6 курсів І, ІІ, ІІ медичних та міжнародного факультетів спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія, 3 курсу ІІ медичного факультету підготовки бакалавра за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування.

Викладачами кафедри створено та надруковано:

 • 5 підручників з грифами МОН/МОЗ України з фтизіатрії для студентів ЗВО МОЗ України ІІІ-VІ рівнів акредитації;
 • понад 50 навчально-методичних та навчальних посібники (у тому числі з грифами МОН/МОЗ України, Вченої ради ЗДМУ) для самостійної роботи при підготовці до практичних занять для вітчизняних та іноземних (англомовних) 4 та 6 курсів та ін.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

 • Вивчення рецидивів туберкульозу легень в умовах великого промислового міста в новій епідеміологічній ситуації.
 • Імуно-біохімічні особливості розповсюдженого та обмеженого туберкульозу легень у вперше виявлених хворих.
 • Покращення ефективності і переносимості поліхіміотерапії у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень.
 • Дослідження динаміки стану імунітету, встановлення критеріїв його порушення та розробка своєчасної їх корекції у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень в процесі інтенсивної фази лікування.
 • Дослідження патогенетичних механізмів прогресування специфічного процесу, встановлення критеріїв неефективного лікування та розробка своєчасної їх корекції у хворих на туберкульоз легень.

З березня 2016 року по грудень 2017 року кафедра виконувала проект за колективним грантом «Оцінка впровадження GenoTypeMTBDRplus для ранньої діагностики мультирезистентний форм туберкульозу у Запорізькій області, Україна». Матеріально-технічне забезпечення: Фонд Мер’є (Франція) на підставі меморандуму між ЗДМУ та Фондом Мер’є (Франція), 2015. За час проведення науково-дослідної роботи Фондом Мер’є (Франція) було подаровано Запорізькому державному медичному університету наукового обладнання для забезпечення проведення GenoTypeMTBDRplus на суму 323964,09 грн. Отримане наукове обладнання на сьогодні використовуватися для інших наукових молекулярно-генетичних досліджень.

За час існування кафедри за матеріалами наукових досліджень захищено 1 докторську, 8 кандидатських дисертацій, 1 дисертація на здобуття ступеня доктора філософії. На сьогодні на кафедрі виконує дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора філософії асистент Сагайдак Т.К.

Кафедра бере участь у 2 науково-дослідних роботах спільно з Харківським національним медичним університетом: 

1. Договір № 124/09-20/н від 25.09.2020 р. про науково-практичне співробітництво «Створення туберкульозного (ТБ) -порталу випадків захворювань на мікобактерії туберкульозу з України» (терміни виконання 25.09.2020-01.11.2023). (Grant from the U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) and NIHIDA, USA.Topic: Establishing TB Portal of Mycobacterium tuberculosis cases from Ukraine (DAA9-19-66199-1)). Відповідальний виконавець від ЗДМУ – Разнатовська О.М.

2. Договір № 69/04-21/н від 09.04.2021 р. про науково-практичне співробітництво «Вивчення мікробіоти кишківника і мікобактерій туберкульозу з харкотиння у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень методом метогеномного секвенування» (терміни виконання 09.04.2021-01.11.2024). Grant from the U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) and NIHIDA, USA.Topic: Establishing TB Portal of Mycobacterium tuberculosis cases from Ukraine (DAA 9-19-66199-3). Відповідальний виконавець від ЗДМУ – Разнатовська О.М.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота проводиться у відділеннях КНП «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Запорізької обласної ради, Університетській клініці, лікарнях міста та області.

Викладачі кафедри ведуть виїзні лікувально-діагностичні консультації в районах області, чергування по санітарній авіації в області згідно графікам КНП «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Запорізької обласної ради.

Професорсько-викладацьким складом кафедри постійно проводиться робота по удосконаленню лікувально-діагностичного процесу в клініках, впровадження нових методів лікування і діагностики. За останні 10 років отримано 28 патентів на корисну модель та 14 свідоцтв на авторське право, опубліковано 5 методичних рекомендацій МОЗ України, 5 інформаційні листа, 20 нововведень, включених у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ України. Все перераховане впроваджено в лікувальну роботу протитуберкульозних закладів м. Запоріжжя та Запорізької області.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar