Університет сьогодні

Кафедра онкології та онкохірургії 

Кафедра знаходиться на базах:

·         Запорізького регіонального протипухлинного центру, адреса: 69061,

м. Запоріжжя, Культурная 166а

·     Медичного центру «Юліс», адреса: 69040, м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського 32

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Після об’єднання Запорізького державного медичного університету з Запорізькою медичною академією післядипломної освіти в квітні 2023 року колективи  кафедр онкології обох закладів об’єдналися.

Кафедра онкології Запорізького інститута удосконалення лікарів була заснована у 1956 році на базі обласного онкологічного диспансера. Першим завідувачем був Іван Михайлович Воронцов, доктор медичних наук, професор, онколог з великим стажем, який почав свій професійний шлях після закінчення медичного факультету ще в 1927 році і який вже в 1935 році організував один з перших в країні онкологічних диспансерів зі стаціонаром. Після Другої світової війни спочатку він був ректором і завідуючим кафедри онкології ІУВ (м. Одеса), а до 1976 р. очолював кафедру онкології у Запоріжжі.

Воронцов І.М. був автором 160 наукових праць та двох підручників - «Пухлини у дітей» і «Діагностика та лікування пухлин». Уже в ті роки кафедра онкології ЗІУЛ відрізнялась високим професійним рівнем лікування онкологічних хворих і сучасними поглядами на розвиток онкологічної науки. І.М. Воронцов помер у 82 роки, продовжуючи займатися проблемами онкології. В архіві кафедри до цього часу зберігаються конспекти перших курсантів ЗІУЛ з лекціями професора Воронцова.

З 1977 року кафедру очолив кандидат медичних наук, доцент М. В. Марук. За його участі був побудований сучасний корпус онкологічного диспансеру. З 1988 по 1994 рік кафедру очолював кандидат медичних наук, доцент В.Ф. Лагутін. Їм було впроваджено сучасні на той час методи дослідження в онкології, а саме імуноферментний аналіз, методи своєчасної діагностики злоякісних новоутворень. З 1994 по 2002 рік кафедру онкології очолював кандидат медичних наук, доцент М.М. Левік. При ньому були вдосконалені методи хірургічних втручань при пухлинах різних локалізацій.

З 2002 року кафедру очолив доктор медичних наук професор О. О. Ковальов, під керівництвом якого протягом двадцяти років здійснювалася післядипломна освіта лікарів різних спеціальностей з питань клінічної онкології.

Викладання онкології як самостійної дисципліни для студентів почалося в Запорізькому медичному інституті з 1974 року, коли був організований курс онкології на кафедрі госпітальної хірургії. Завідував курсом доцент Л.М. Прилипко.

У 1976 році курс онкології виділився в самостійний структурний підрозділ. У 1985 році завідувачем курсом був призначений доцент І.Д. Паламарчук. Після утворення кафедри онкології в 1993 році він став завідувачем кафедри.

У 2005 році, відповідно до вимог Болонської декларації, кафедра онкології перетворена у курс онкології, а у 2008 році їй знову повернуто статус кафедри.

З 2007 р. до 2020 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор А.І. Шевченко, а до 2022 року – професор О.П. Колеснік.

З квітня 2023 року кафедра отримала назву «Онкології, онкохірургії і променевої діагностики». Об’єднану кафедру очолив професор О.О. Ковальов.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завідувач - д. мед. н, проф. Ковальов О.О., к.мед.н., доц. Щуров М.Ф., к. мед.н., доц. Семенцов, к.мед.н. доц. Левик О.М., к.мед.н., доц. Наконечний С.Ю., к.мед.н., асистент Рябошапка А.М., к.мед.н., асистент Рудік М.В., к.мед.н., асистент Якіменко В.В., ас. Кабаков А.О., ас. Кузьменко В.О., ас. Мельничук А.П., ст., аспірант Кечеджиєв В.В., ст., аспірант Чернявський Д.Є.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Додипломна освіта: студенти 5-6 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», ст. 4-го курсу стоматологічного факультету, ст. 4-го курсу за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

Лекції та практичні заняття для іноземних студентів проводяться українською та англійською мовами.

Післядипломна освіта: лікарі клінічні онкологи, лікарі онкохірургі, сімейні лікарі,  лікарі інших спеціальностей, яким потрібні знання з онкології.

З березня 2020 року навчальний процес на кафедрі може проводитися у дистанційному режимі.  

 

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів та лікарів базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь.

Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «Крок-2», який нараховує понад 600 тестів. Кафедра обладнана пересувним комп'ютерним класом. 

Згідно з навчальним планом створені робочі програми з навчальної дисципліни.

Всі лекції для вітчизняних та іноземних студентів читаються з використанням мультимедійних технологій і обладнання для інтерактивних лекцій.

На кафедрі було впроваджене навчальне телебачення з можливістю спостереження і відеозапису операцій в операційних онкодиспансеру.

У 2017 р. вперше в Україні з навчальною метою, в рамках заходів щодо впровадження дистанційної освіти, на кафедрі започатковано трансляції операцій в Instagram та Internet Explorer. 

Післядипломна освіта для лікарів всіх спеціальностей включає лекції, практичні заняття, участь в освітніх заходах БПР, вебінарах, конференціях і симпозіумах. Для перевірки знань онкологів і лікарів інших спеціальностей розроблені клінічні тести, які поділяються на різні категорії складності.

Лікарі післядипломної освіти мають можливість користуватися освітніми матеріалами електронних ресурсів ESMO та ASCO.

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники, посібники, які видані співробітниками кафедри: 

Ковальов О.О. Симптоматична та підтримуюча терапія в онкології. Практичний посібник. – Саміт-книга., 2020 – 282 с.

Ковальов О.О. Синдром портальної гіпертензії. Практичний посібник. – Саміт-книга., 2020 – 206 с.

Ковальов О.О., Святенко Т.В. Шкіряні ускладення терапії раку. Практичний посібник. – Саміт-книга., 2020 – 68 с.

Шевченко А.І., О.Ю. Попович, Н.Ф. Шевченко, О.М. Сидоренко, О.П. Колеснік Онкологія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. - Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011.

Шевченко А.І., О.Ю. Попович, Н.Ф. Шевченко, О.М. Сидоренко, О.П. Колеснік Онкологія. Підручник на CD для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації.- Запоріжжя: ЗДМУ, 2011

Шевченко А.І., О.М. Сидоренко, О.П. Колеснік ОНКОЛОГІЯ. Навчально-наочний посібник до самостійної роботи студентів 5, 6-го курсів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів інтернів. Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – 68 с.   

Шевченко А.І., Колеснік О.П. Симптоми і синдроми в онкології: ілюстрований словник-довідник для студентів медичних вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів-онкологів. Запоріжжя: ЗДМУ, 2013. -30с.   

Колеснік О.П., О.О. Голобородько, О.М. Левик Онкологія: Навчальний посібник для студентів-стоматологів. Запоріжжя: ЗДМУ, 2014

Шевченко А.І., Колеснік О.П. Інтерактивний словник термінів з онкології. На CD. Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 117 с.

Практичні навички з онкохірургії відповідно до кваліфікаційних вимог / Для лікарів-онкохірургів передатестаційних курсів / [авт.-уклад. Шевченко А.І., Колеснік О. П.]. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 117 с. 

Шевченко А.І., Колеснік О.П., Щуров М.Ф., Голобородько О.О., Шмикова О.В., Левик О.М., Каджоян А.В.  Тестові завдання для самостійної підготовки студентів і лікарів-інтернів з дисципліни “Онкологія” 2017. -  267 с.

Тлумачний словник термінів з онкології. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, інтернів-онкологів і лікарів / [авт.-уклад. Шевченко А.І., Колеснік О. П., Левик О.М.]. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 121 с.

Матеріали для підготовки до тестового контролю з онкостоматології / Навчально-методичний посібник / [Укладач: Шевченко А.І.]. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. – 66 с.

Шевченко А.І., Колеснік О.П., Барвінська Л.І., Мельничук А.П.  Методичні рекомендації студентам, лікарям-інтернам і клінічним ординаторам до аудиторної і позааудиторної самостійної роботи та дистанційного навчання з дисципліни “Онкологія” 2018. -  47 с.

Онкологія: національний підручник / А.І. Шевченко, Ю.В. Думанський, І.Й. Галайчук та ін..; за ред.. Г.В. Бондаря, А.І. Шевченко, І.Й. Галайчука.- 2-е вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2019. – 520 с. (Гриф МОН)

Онкологія: підручник / А.І. Шевченко, О.П. Колеснік, Н.Ф. Шевченко, О.М. Сидоренко, А.В. Каджоян, О.М. Левик, Є.І. Савченко, А.Ю. Полковніков; за ред. А.І. Шевченка. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 488 с. (Гриф МОН)

Oncology = Онкологія : підручник : англ. мовою / [А. І. Шевченко, О. П. Колесник, Н. Ф. Шевченко та ін.] ; за ред. А. І. Шевченка. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 504 c.

Шевченко А. І. Вибрані лекції з онкології / [А. І. Шевченко, О. П. Колесник, О. М. Левик]. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 136 с.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Наукова робота кафедри охоплює широке коло проблем сучасної онкології – від прикладних аспектів до вивчення механізмів канцерогенезу, мікрооточення пухлини і протипухлинної резистентності організму, персоніфікації лікування хворих на рак молочної залози, шлунка, прямої та ободової кишки, пухлин слизової оболонки порожнини роту.

·         Вперше в Україні розроблено метод виявлення та фенотипування циркулюючих пухлинних клітин при раку молочної залози, коло-ректальному раку, раку шлунка та меланомі

·         Розроблено та впроваджено метод виявлення первинної та набутої хіміорезистентності при пухлинах різних локалізацій на основі визначення АВС білків-транспортерів (Р-глікопротеїни), які дозволяють прогнозувати результати лікування та уникати лікарської токсичності

·         Вивчено гетерогенність раку слизової порожнини рота на основі виявлення хворих на вірус-асоційовані (ВПЛ) пухлини (цитогенетика та молекулярні технології), що дозволяє індивідуалізувати лікування хворих

·         Почато вивчення впливу електрохіміотерапії на інтенсивність колонізації тканин пухлини тумор-інфільтруючими лімфоцитами, що може підвищити ефективність анти-PD-L1 препаратів

·         Почато вивчення «канцерогенів військового часу» в Україні під час війни

·         Почато вивчення питань серцево-судинних ускладнень, кардіотоксичності та прискореного старіння під час терапії раку

 

З 2003 року співробітниками кафедри захищені 3 докторські та 14 кандидатських дисертаційних робіт. 

 

Участь у вітчизняних і міжнародних фахових товариствах:

Співробітники кафедри беруть участь в роботі Національної асоціації онкологів України, а також відомих міжнародних організацій - ESMO, ASCO, ECO, NCDA, UICC в якості постійних і асоційованих членів.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра має міжнародні зв'язки та виконує наукові програми:

·         Науковий проект із лікарнею Шаріте (Берлін, Німеччина) з клінічного вивчення методу радіочастотної термоабляції при пухлинах печінки та голови і шиї

·         Науковий проект з вивчення впливу електрогіпертермії (EHY 2000) на ангіогенез та білки теплового шоку в пухлинах тканини (спільно з Інститутом мікротерапії та гіпертермії, м. Ессен, Німеччина)

·         Науковий проект щодо ВПЛ-скринінгу в Україні спільно з Каролінським науковим інститутом, Стокгольм, Швеція

·         Під час війни співробітниками кафедри було створено благодійний фонд «Світ проти раку», метою якого є організація регіонального скринінгу раку шийки матки,  товстої кишки та легень в м. Запоріжжі та проведення наукових досліджень з актуальних питань онкології

·         Фонд став асоційованим членом відомих міжнародних організацій NCDA, ECO і отримав від Міжнародної протиракової спілки (UICC) чотири гранти на реалізацію онкологічних проектів

 

 

ДІАГНОСТИЧНА, ЛІКУВАЛЬНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
 

На кафедрі вперше в країні були впроваджені новітні методи протипухлинної діагностики і лікування, а саме:

·         Метод радіочастотної термоабляції первинних та метастатичних пухлин печінки

·         Метод нефрон-зберігаючої хірургії за допомогою РЧТА при раку єдиної нирки

·         Метод органозберігаючої хірургії при раку кореня язика

·         Органозберігаюче лікування та відновлення фонації при раку гортані

·         Спосіб електрохімічного лізису пухлини

·         Метод електрогіпертермії як спосіб подолання хіміо- та радіорезистентності при пухлинах різних локалізацій

·         Метод регіонарної гіпертермічної хіміоперфузії нижніх кінцівок в умовах штучного локального кровообігу при транзиторних метастазах меланоми та первинно-нерезектабельних саркомах м'яких тканин нижніх кінцівок

·         Метод фотодинамічної терапії базально-клітинних раків шкіри обличчя, раку вульви, раку слизової порожнини рота, язика, стравоходу, позапечінкових жовчних проток

·         Метод реконструктивно-відновлювальних пластичних операцій із заміщенням шкірно-м'язових дефектів ало- та ксеноматеріалами при великих резекціях пухлин

·         Активно використовуються методи соматичної та метаболічної реабілітації онкологічних хворих, які завершили радикальне лікування з приводу раку

·         Вперше в Україні впроваджено метод електрохіміотерапії (електропорації) при нерезектабельних пухлинах різних локалізацій

·         Завдяки кафедрі онкології в Запоріжжі під час війни були розпочаті програми пілотних проектів Self-скринінгу раку шийки матки, ободової кишки та раку легень за допомогою НДКТ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Основне завдання колективу кафедри у цій сфері – піднесення рівня національно-патріотичного, морально-етичного та естетичного виховання майбутніх спеціалістів.

Викладачі кафедри проводять виховну роботу за такими напрямками:

  • Виховання у студентів високих моральних якостей українського лікаря;
  • Сприяння активній участі студентів, лікарів-інтернів і курсантів у громадсько-політичному та мистецькому житті міста, залучення їх до проведення самостійної культурно-просвітницької діяльності;
  • Профорієнтаційна робота

Для населення України на кафедрі проводяться тематичні лекції та семінари з приводу первинної профілактики та скринінгу раку.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar