Університет сьогодні

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології розташована на території студентського містечка ЗДМФУ за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів 31 (2-й навчальний корпус, третій поверх), тел. +38 (061) 236-09-94.
В.о.завідувача кафедри – к.мед.н., доцент Количева Наталія Леонідівна.
 
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології заснована в 1965 р. на базі курсу мікробіології. Першим завідувачем кафедри був доцент Б.Є. Афанасьєв. Основним напрямком наукової роботи кафедри в ті роки було вивчення збудників ГРВІ та захворюваності на грип на промислових підприємствах Запоріжжя, наукові дослідження з проблеми дизентерії.
В 1986 р. завідувачем кафедри було призначено професора В.І. Сєдова. Дослідження співробітників кафедри в ті часи були спрямовані на вивчення внутрішньо лікарняної інфекції. Головний об'єкт дослідження – ентерококи. У 1986 р. В.І. Сєдов отримав звання винахідника СРСР. Під керівництвом професора В.І. Сєдова підготовлено 3 дисертації на здобуття ступеня кандидата наук.
З 2006 по 2010 рік кафедру очолювала д.мед.н., доцент Т.М. Сіліна, автор 135 науково-методичних робіт, 6 раціоналізаторських пропозицій та 2 патентів. Колектив кафедри брав участь в наукових конференціях, з’їздах, в тому числі і міжнародних. На кафедрі було підготовано понад  70 публікацій.
З 2010 по 2020 рік кафедру очолював д.мед.н., професор Камишний О.М, автор 243 науково-методичних робіт, та 4 патентів. Колектив кафедри брав участь в наукових конференціях, з’їздах, в тому числі і міжнародних. На кафедрі було підготовано та опубліковано понад  100 публікацій.
З вересня 2020 року завідувачем кафедри призначено к.мед.н., доцента Поліщук Н.М.
 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

З початку повномасштабної війни на кафедрі працюють: к.мед.н., доцент Количева Наталія Леонідівна, к.біол.н., старший викладач Крупєй Кристина Сергіївна, к.біол.н., старший викладач Єрьоміна Алла Кузьмівна, старший викладач Деген Анна Сергіївна, асистент Гуліна Оксана Сергіївна. Лаборанти: Іванова Альона Володимирівна, Коваль Ірина Юріївна.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

На кафедрі вивчають дисципліну  «Мікробіологія, вірусологія, імунологія», що включає розділи «Загальна та спеціальна мікробіологія», «Загальна та спеціальна вірусологія», «Основи інфектології» та «Основи вчення про імунітет», студенти наступних спеціальностей:
вітчизняні студенти 2, 3 курсів І медичного факультету  спеціальності «Медицина» та ІІ медичного факультету спеціальності «Педіатрія»;
іноземні  україномовні та англомовні студенти 2, 3 курсу ІІ міжнародного факультету  спеціальності «Медицина»;
вітчизняні студенти 2 курсу ІІІ медичного факультету та іноземні студенти 2 курсу ІІ міжнародного факультету спеціальності «Стоматологія»;
Дисципліну «Мікробіологія з основами імунології» вивчають вітчизняні студенти фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання спеціальностей «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів».
Дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою» та «Клінічна мікробіологія» вивчають вітчизняні студенти  2, 3, 4 курсів ІІ медичного факультету спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування».
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Навчально-методична робота кафедри спрямована на удосконалення викладання навчальної дисципліни, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів.
Згідно з навчальним планом створено робочі програми та силабуси з усіх навчальних дисциплін, видано методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи, а також практикуми і навчальні посібники для практичних занять.
Викладачами кафедри активно використовуються сучасні інноваційні технології навчання під час проведення лекційних і практичних занять, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації - візуальний супровід занять у вигляді відеофільмів, відеороликів, мультимедійних презентацій та іншого інтерактивного матеріалу. Використання сучасних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння логічно мислити, обґрунтовувати відповіді, працювати у колективі, активізує студентів до творчого та системного підходу у вирішенні навчальних, наукових і практичних завдань.
 
НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
З 2008 року по 2011 рік на кафедрі виконувалась планова наукова робота на тему: «Мікробіоценоз верхніх дихальних шляхів та ротової порожнини в нормі та при патології в асоціації з місцевим і системним імунітетом» (№ 0108U005113). Було опубліковано понад 50 статей за темою науково-дослідної роботи, отримано 1 патент на винахід.
У 2012 році була запланована кафедральна наукова робота на тему: «Роль порушень взаємовідносин лімфоїдного та епітеліального компартментів імунної системи слизових оболонок в розвитку експериментальної патології» (№ 0112U005642). За результатами роботи науковцями кафедри було опубліковано 25 наукових праць, у т.ч. 4 – Web of Science, 5 – Scopus, та у 2020 році була захищена кандидатська  дисертація.
На даний час,  науковці кафедри під керівництвом завідувачки кафедри, Поліщук Н.М., виконують науково-дослідну роботу на тему «Мікробіологічний моніторинг біологічних властивостей збудників гнійно-запальних інфекцій у закладах охорони здоров’я». Робота проводиться у  співпраці з колегами кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України .
Співробітники кафедри приймають активну участь у вітчизняних та закордонних конференціях, з’їздах та симпозіумах.
Методично організована та впроваджена в навчальну і наукову практику робота мікробіологічної лабораторії кафедри, яка складається з двох підрозділів:
відділ мікробіологічних досліджень;
відділ молекулярно-генетичних досліджень Навчально-наукового медико-лабораторного центру (ННМЛЦ) з віварієм.
Відділ мікробіологічних досліджень забезпечує проведення бактеріологічних досліджень біологічного матеріалу, вивчення біологічних властивостей резистентних до антибіотиків мікроорганізмів,  вивчення протимікробної активності новосинтезованих хімічних речовин. Відділ оснащений сучасним обладнанням та стандартними контрольними матеріалами промислового виробництва (автоматизованим бактеріологічним аналізатором Vitek® 2 Compact (Biomerieux), мікробіологічним інкубатором BD 53Binder, боксом з ламінарним горизонтальним потоком, люмінесцентним мікроскопом Primo Star iLED з фотокамерою AxioCam Erc (Carl Zeiss, Німеччина), імерсійним мікроскопом Біолам-Р11, люмінісцентним мікроскопом PrimoStar iLED (Carl Zeiss, Німеччина), термостатом-інкубатором WiseCube WIG-32 (Daihan, Південна Корея), сучасним холодильним, витяжним та допоміжним обладнанням).
Відділ молекулярно-генетичних досліджень ННМЛЦ забезпечує виконання діагностичних досліджень на COVID-19 та наукових робіт по виявленню ДНК/РНК мікроорганізмів, визначенню кількісного рівня мРНК, дослідження зв'язку поліморфізму генів (SNP) з розвитком мультифакторіальних хвороб людини. Відділ укомплектований необхідним сучасним обладнанням для проведення досліджень  із застосуванням методу ПЛР у реальному часі.
 
Співпраця з іншими установами:
В рамках наукової роботи кафедра активно співпрацює зі спеціалістами бактеріологічних лабораторій КНП  «Міська дитяча лікарня №5», КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги», КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня», ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», а також з науковцями кафедр  ЗДМФУ.
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar