Університет сьогодні

Кафедра клінічної фармакології, фармації,  фармакотерапії і косметології

Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології ЗДМФУ.

Кафедра розташована на території установ: КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР (Оріхівське шосе, 10а, тел.: (061) 769 28-58), КНП «Міська клінічна лікарня №6» ЗМР (вул. Сталеварів, 34, тел.: (061) 34 25 58) і навчально-практичного центру з косметології на базі гуртожитку №3 ЗДМФУ (вул. Сталеварів, 36).

 

Завідувач кафедри – КРАЙДАШЕНКО Олег Вікторович, доктор медичних наук, професор, керівник Запорізького регіонального відділення Державного експертного Центру МОЗ України.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

В 1986 році при кафедрі фармакологіі ЗДМІ (завідувач – відомий радянський і український вчений В.В. Дунаєв) був організований перший в СРСР курс клінічної фармакології. До викладацького складу курсу входили учні професора: завідувач курсом доцент В.С. Тішкін та  асистенти О.В. Крайдашенко, І.М. Білай, М.П. Красько. Протягом п’яти років накопичувався досвід викладання предмету, удосконалювалась навчально-методична база та формувалась громадська думка про доцільність викладання такого предмету в медичних ВНЗ. Після підготовчого періоду в 1991 році курс був переведений в статус кафедри клінічної фармакологіі, що стало визначною подією в медичній освіті незалежної Україні, а Запорізький медичний інститут став засновником цієї освітянської події. На кафедрі клінічної фармакології, під керівництвом В.В. Дунаєва в співпраці з кардіологами, були проведені пріоритетні наукові дослідження щодо підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця шляхом застосування засобів метаболічної корекції в комбінованій фармакотерапії осіб різного віку, за що професорів А.Д. Візіра та В.В. Дунаєва було відзначено премією АМН України.

За період існування курсу і кафедри співробітниками захищені 12 кандидатських, а також 3 докторських дисертації. З 2003 року кафедру клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології очолює учень професора В.В. Дунаєва доктор медичних наук, професор О.В. Крайдашенко О.В. На кафедрі розроблено новий напрямок в геріартричній кардіології. Вперше запропоновано ряд оригінальних субстратно-коферментних комплексів, які впливають на метаболізм, і показана їх висока ефективність в комбінованій терапії ІХС у осіб похилого та старечого віку. Вперше проведена клінічна апробація нових кардіопротекторних препаратів з метаболічнім типом дії - карнітіну хлориду, тіотриазоліну та пікамілону.

Кафедра є унікальною клініко-фармакологічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю, провізорів спеціальностей «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Випускники кафедри працюють клінічними провізорами в Ізраїлі, Йорданії, Лівані, Сирії, Марокко, Єгипті, Танзанії.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 д. мед. н., професор О.В. Крайдашенко, професор, д. мед. н. О.О. Кремзер, доценти: к. мед. н. М.П. Красько; к. мед. н. О.О. Свинтозельський, к.м.н. Т.О. Самура, к.мед.н. О.А. Михайлик, к.мед.н. О.М. Главацький, асистент, к.мед.н. М.О. Шальміна.

Старший лаборант: Н.А. Філоненко.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

клінічна фармакологія, фармакотерапія, клінічна фармація, клінічна косметологія.

·                     Студенти ІV і V курсів медичного і міжнародного факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» і «Стоматологія» вивчають клінічну фармакологію.

·                     Студенти ІV курсу фармацевтичних і міжнародного факультетів за спеціальністю «Фармація» вивчають дисципліну «Фармакотерапія з основами фармакокінетики».

·                     Студенти ІV, V і VI курсів фармацевтичних і міжнародного факультетів за спеціальностями «Фармація, промислова фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» вивчають дисципліну «Клінічна фармація та фармацевтична опіка».

·                     Студенти V курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» вивчають клінічну косметологію.

·                     Магістри спеціальності «Технології методів діагностики і лікування».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчання проводиться українською, англійською та російською мовами.

Підготовка студентів на кафедрі включає всі види навчання: лекції, практичні та семінарські заняття, а також самостійну роботу студентів.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах: забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу самостійної роботи студентів; впровадження нових ефективних форм контролю знань та умінь. Згідно з навчальними планами розроблено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. Презентації лекцій викладено в електронній бібліотеці.

Ведеться розробка навчально-методичних матеріалів для навчання студентів англійською мовою. Видано навчально-методичний посібник та практикум для студентів-іноземців 5 курсу з клінічної фармакології з грифом МОЗ України.

Співробітники кафедри є співавторами багатьох навчально-методичних видань. Зокрема, з грифом МОН і МОЗ України.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2», що нараховує більше 3000 тестів.

Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів медичних і фармацевтичного факультетів, а також навчальні посібники для практичних занять з клінічної фармакології для англомовних студентів міжнародного факультету.

В 2016-2022 р.р. на кафедрі розроблені онлайн- курси за вибором на теми: «Використання ЛЗ-фармацевтична опіка», «Клінічна фармакологія», «Фітотерапія», «Дієтологія», «Основи геронтології і геріатрії», а також онлайн-курси для самостійної роботи студентів з дисциплін: Фармакотерапія, Клінічна фармація, Клінічна косметологія, Клінічна фармакологія; «Clinical pharmacology» та «Basics of gerontology and geriatrics» для англомовних студентів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

На кафедрі здійснено наукові дослідження у напрямі підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця шляхом використання засобів метаболічної корекції в комбінованій терапії осіб похилого і старечого віку, а також вивчення показників оксидантного стресу, стану судинного ендотелію та рівня антиоксидантної системи; характеру ішемічних змін і добового профілю артеріального тиску; показників кардіогемодинаміки та вегетативної нервової системи у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, хронічну серцеву недостатність, обґрунтування фармакотерапії виявлених порушень.

Результати НДР регулярно висвітлюються у наукових виданнях, щорічно друкуються до 30–35 навчальних та наукових робот. Зокрема, протягом 2015-2022 років співробітниками кафедри видано: базовий підручник «Фармакотерапія» (за редакцією проф. О.В. Крайдашенка) для студентів ВМНЗ з грифом МОН України, 10 навчальних посібників з грифом МОЗ України, отримано 9 патентів на винахід, щорічно 16-18 навчально-методичних посібників з грифом ЦМР ЗДМУ. Кожен рік кафедра проводить Всеукраїнські науково-практичні конференції з естетичної медицини та косметології, які включені до реєстру МОЗ України. Науковці кафедри беруть участь в роботі закордонних, республіканських з'їздів і конференцій.

Співробітники кафедри розробили новий напрям у кардіології геріатрії: вперше запропоновано низку оригінальних субстратно-коферментних комплексів, що впливають на метаболізм, із груп енергоутворюючих сполук, амінокислот, кофакторів, вітамінів і показано їх висока ефективність в комплексній терапії ІХС у осіб старшого віку.

Вперше розроблено принципи раціонального і диференційованого застосування засобів метаболічної корекції на фоні антиангінальної терапії ІХС у хворих похилого та старечого віку.

Результати НДР впроваджені в діяльність багатопрофільного базового стаціонару обласної клінічної лікарні, кардіологічних і терапевтичних відділень міських лікарень (м. Запоріжжя), в практику роботи лікувальних установ 15 областей України.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв'язки з Вінницьким НМУ ім. М.І. Пирогова, Тернопільським ДМУ ім. І.Я. Горбачевського, НМУ імені О.О. Богомольця, Одеським державним медичним університетом та ін.

 

Лікувально-профілактична робота здійснюється на базі КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР, а також на базі КНП «Міська клінічна лікарня №6» ЗМР та науково-практичного комплексу з косметології на базі гуртожитку №3. До неї відноситься: курація хворих в стаціонарі асистентами, консультації хворих завідувачем і доцентами кафедри. Співробітники кафедри організовують науково-практичні конференції і семінари в лікувально-профілактичних установах м. Запоріжжя і Запорізької області щодо проблем моніторингу за побічними діями лікарських засобів та їх профілактики.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar