Наука

Відділ аспірантури і докторантури

Сайт відділу аспірантури і докторантури

Відділ аспірантури і докторантури забеспечує підготовку здобувачів вищої освіти за третім (докторів філософії) та четвертим (докторів наук) освітньо-науковими рівнями за спеціальностями 222 "Медицина", 226 "Фармація, промислова фармація", 221 "Стоматологія" та 228 "Педіатрія".

Завідувач відділу аспірантури і докторантури – Хромильова Ольга Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі ЗДМФУ іноземних громадян здійснюється на підставі: міжнародних договорів України, загальнодержавних програм та договорів, укладених ЗДМУФ з науковими установами, юридичними та фізичними особами.

Функції відділу аспірантури і докторантури

Функції відділу аспірантури і докторантури
1. Постійний відбір талановитої молоді з інтернів, магістрів, клінічних ординаторів для навчання в аспірантурі університету, та надання ректорату обгрунтованих пропозицій з цих питань.
2. Постійна взаємодія з кафедрами Університету, Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету з питань перспектив навчання обдарованої молоді в магістратурі, аспірантурі і докторантурі.
3. Складання і надання ректорату перспективних планів навчання талановитих співробітників в аспірантурі і докторантурі Університету.
4. Організаційне та інформаційне забезпечення набору в докторантуру і аспірантуру, включаючи організацію реклами спеціальностей по яких планується навчання, умов навчання, наукових досягнень за даними науковими напрямами. 
5. Складання щорічних заявок до МОЗ України на навчання в аспірантурі ЗДМФУ з відривом та без відриву від виробництва (за держзамовленням та на контрактній основі).
6. Організація у взаємодії з Приймальною комісією ЗДМУ конкурсного прийому на навчання в аспірантурі і докторантурі ЗДМУ за держзамовленням та на договірній основі за кошти фізичних та юридичних осіб. 
7. Своєчасне розміщення у засобах масової інформації оголошень про конкурсний прийом до phd-аспірантури і докторантури.
8. Підготовка у встановлені терміни наказів про зарахування до аспірантури, про завершення навчання, про відрахування з аспірантури і ін.
9. Організаційне та інформаційне забезпечення навчального процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
10. Адміністративний супровід докторантів, аспірантів, здобувачів з питань зарахування, переводу чи відрахування. 
11. Організаційна і інформаційна підтримка аспірантів, докторантів і пошукувачів з питань планування дисертаційних робіт і ведення первинної наукової документації.
12. Аналіз якості і контроль своєчасності виконання дисертаційних робіт аспірантами, докторантами і запланованими здобувачами. 
13. Контроль виконання індивідуальних планів докторантів, аспірантів, здобувачів.
14. Проведення атестації аспірантів, запланованих здобувачів і докторантів Університету, а також своєчасне надання звітів з результатів атестації для затвердження Вченою радою і ректором Університету.
15. Періодична перевірка (разом з відповідною комісією Університету) ведення первинної наукової документації дисертантами Університету.
16. Ведення обліку та статистичної звітності з планової підготовки кадрів через аспірантуру і докторантуру, та з обдарованих співробітників кафедр – здобувачів наукового ступеню.
17. Складання і надання до МОЗ України звітів про виконання плану прийому до аспірантури і докторантури за рахунок державного замовлення і за кошти фізичних і юридичних осіб.
18. Підготовка матеріалів до засідань Конференції трудового колективу і Вченої Ради Університету з питань: планових звітів докторантів, аспірантів, здобувачів; звітів кафедр про підсумки навчання в аспірантурі і докторантурі; звітів наукових керівників. 
19. Підготовка проектів наказів та розпоряджень ректора, матеріалів та рішень Вченої ради з питань навчання в аспірантурі і докторантурі Університету.
20. Складання щорічних звітів для МОЗ України і статистичних відділів обласного рівня з результатів планової підготовки кадрів через аспірантуру (за денною та заочною формою навчання, за держзамовленням та на контрактній основі) і докторантуру Університету.
21. Організація та проведення попередніх захистів дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук.
22. Надання ректорату пропозицій щодо розподілу на роботу аспірантів та докторантів Університету.
23. Своєчасна видача посвідчень встановленої форми про складання кандидатських іспитів та про закінчення аспірантури аспірантам та запланованим здобувачам, що були прийняті до аспірантури до 31.08.2016 р.
24. Надання ректорату пропозицій щодо направлення аспірантів і докторантів на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів.
25. Підготовка та представлення у відповідні інстанції пропозицій щодо подання кращих наукових робіт дисертантів на відомчі, обласні та загальнодержавні конкурси.
26. Своєчасне представлення кращих наукових робіт дисертантів Університету на присудження обласних, відомчих, державних і національних премій.
27. Представлення ректорату пропозицій щодо присудження аспірантам і докторантам стипендій, перелік яких визначено чинними  нормативно-правовими актами.
28. Надання ректорату пропозицій щодо переводу кандидатів наук на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій тривалістю до двох років.
29. Надання ректорату пропозицій до МОЗ і МОН України про ліцензування  аспірантури в Університеті.
30. Створення сприятливих умов для виконання дисертаційних робіт аспірантами, докторантами та здобувачами.
31. Своєчасна корекція форм поточної і звітної наукової документації дисертаційних робіт до нових вимог МОН України.
32. Взаємодія з аспірантурами і докторантурами інших ВНЗ і НДІ (включаючи закордонні) з питань підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації на основі взаємного обміну аспірантами і докторантами, сумісного їх навчання або інших форм співпраці.
 
Напрямки наукової діяльності ЗДМФУ 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar