Університет сьогодні

Перший медичний факультет

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26.

Тел.: (061)239-84-85

(061) 224-64-71
е-mail: 1_med_dec@zsmu.zp.ua

Заступники декана:

ВАСИЛЕНКО Гліб Володимирович, к. мед. н., доцент каф. патофізіології.

ІВАНЧЕНКО Олена Зенонівна, к.біол.н., доцент кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики.

ЛУР'Є Костянтин Ігорович, к. мед. н., доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини.

ШАРАВАРА Лариса Павлівна, к. мед.н., доцент кафедри загальної гігієни та екології.  

Тел.: (061)234-04-85 


Галузь знань - 22 Охорона здоров'я


Спеціальність - 222 медицина.

Освітній ступінь - магістр 

Кваліфікація - лікар

 

Гарант освітньої програми "Медицина" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 222 «Медицина» Михайловська Наталія Сергіївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

 

Форма навчання – денна (за бюджетні кошти, а також кошти фізичних та юридичних осіб).
Термін навчання –  6 років з подальшим проходженням інтернатури з лікарських спеціальностей первинної спеціалізації: «Загальна практика – сімейна медицина», «Акушерство та гінекологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Внутрішні хвороби», «Інфекційні хвороби», «Клінічна онкологія», «Медицина невідкладних станів», «Неврологія», «Нейрохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна анатомія», «Психіатрія», «Пульмонологія та фтизіатрія», «Судово-медична експертиза», «Урологія», «Хірургія» тощо.

Випускникам факультету, які успішно вивчали спеціальні військові дисципліни, Міністерство оборони України присвоює  звання медичної служби запасу. Студенти мають можливість проходження виробничої практики не тільки в межах України, а і в лікарняних закладах інших країн.

Історія факультету

Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 23.10.1964 р. №1081 наказом МОЗ УРСР від 27.10.1964 р. №484 на базі Запорізького фармацевтичного інституту відкрито лікувальний факультет. Прийом студентів для навчання в Запоріжжі проводили шість медичних вузів України: Харківський, Сімферопольський, Чернівецький, Івано-Франківський, Тернопільський, Луганський медичні інститути. Перший семестр студенти навчалися в цих інститутах, а в другому семестрі – на лікувальному факультеті Запорізького фармацевтичного інституту. У 1965–1966 навчальному році в Запорізькому фармацевтичному інституті провели перший набір на перший курс (220 студентів) і сформували третій курс із студентів інших ВМНЗ, які виявили бажання продовжити навчання на лікувальному факультеті.

До 1968 р. на лікувальному факультеті було організовано 22 кафедри, на яких працювали 130 викладачів, з них – 12 професорів і докторів наук, 82 доценти і кандидати наук.

29 січня 1968 року вийшла Постанова Ради Міністрів СРСР №61 про перейменування Запорізького фармацевтичного інституту в Запорізький медичний інститут, а в 1969 р. відбувся перший випуск лікарів.

Першим деканом лікувального факультету з 1965 по 1967 рр. був доцент С.К. Гордієнко. Після нього деканами працювали доцент Д.Ф. Іванов (1967–1968), доцент А.А. Шульга (1968–1972), професор Г.Е. Луценко (1972–1974). Понад 20 років керував факультетом доцент Р.С. Лисенко.

У 1996 році організовано деканат медичного факультету. Деканом призначається доцент С.П. Ковальов (1997–2001). З 2001 р. деканат медичного факультету очолює доцент В.М. Компанієць.

З 2010 р. на базі медичного факультету створено І та ІІ медичні факультети.

 

Професорсько-викладацький склад факультету

На кафедрах факультету працюють 279 викладачів, серед них: Академік НАМН України, член-кор. НАН України, 5 заслужених діячів науки і техніки України, заслужений діяч вищої школи, три лауреати Державної премії України, п’ять лауреатів премій АМН України, лауреат премії Президента України, лауреат премії Кабінету міністрів України, три заслужених лікарі України, 48 професорів, 187 кандидатів наук.

Успішно діє НДІ проблем екології.

 

Студенти факультету

На факультеті навчаються близько 1500 студентів. Серед них: 5 іменних стипендіатів, більше 10% – відмінники навчання. Кожен п'ятий веде науково-дослідницьку роботу в складі студентського наукового товариства. Свої доповіді вони представляють на підсумкових наукових конференціях університету, в інших ВНЗ країни та на міжнародних наукових конференціях в інших країнах. Понад 30 студентів нагороджено дипломами І, II та III ступенів.

На факультеті створено всі умови для дозвілля студентів. При спортивному клубі університету працюють секції для занять практично з усіх видів спорту.

Близько 200 студентів факультету – активні учасники художньої самодіяльності ЗДМФУ. На факультеті створено 3 команди КВК, 2 колективи художньої самодіяльності.

 За факультетом закріплені 3 гуртожитки . В них створено всі умови для підготовки до занять і відпочинку студентів. Функціонують мережа Internet, бібліотека, читальний зал. Обладнано приміщення для приготування їжі та кімнати особистої гігієни.

На факультеті успішно діють студентське самоврядування, профспілкова організація студентів, студентські ради гуртожитків.

Потужний кадровий потенціал факультету, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, наукової та клінічної діяльності дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів, магістрів, аспірантів і докторантів, впроваджувати інноваційні педагогічні та лікувальні технології.

Звіт декана І медичного факультету доцента Компанійця В. М. про навчально-методичну, науково-дослідну, виховну та суспільну роботу на факультеті за 2016-2021 рр.

Програма розвитку І медичного факультету ЗДМУ на 2021-2026 р.р.

Рада роботодавців І медичного факультету 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar