Університет сьогодні

Перший медичний факультет

 

Декан першого медичного факультету

ЛУР'Є Костянтин Ігорович, кандидат медичних наук, доцент кафедри медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26.

Тел.: (061)239-14-74;(061)224-64-71

е-mail: 1_med_dec@zsmu.zp.ua

 

Заступники декана:

ВАСИЛЕНКО Гліб Володимирович, кандидат медичних наук доцент кафедри патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

ІВАНЧЕНКО Олена Зенонівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики

ШАРАВАРА Лариса Павлівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної гігієни, медичної екології та профілактичної медицини

Тел.: (061)239-84-85

 

Галузь знань - 22 «Охорона здоров'я»

Спеціальність – 222 «Медицина»

Освітня кваліфікація – магістр медицини

Професійна кваліфікація – лікар

 

 

Гарант освітньої програми "Медицина" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 222 «Медицина» Михайловська Наталія Сергіївна, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

 

Форма здобуття освіти – денна (за кошти державного бюджету, а також кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Термін навчання –  6 років (на основі повної загальної середньої освіти), а також 5 років (на основі фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста зі спеціальності 223 «Медсестринство») з подальшим проходженням інтернатури з лікарських спеціальностей первинної спеціалізації:  «Акушерство та гінекологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Внутрішні хвороби», «Загальна практика – сімейна медицина», «Інфекційні хвороби», «Медицина невідкладних станів», «Неврологія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна анатомія», «Психіатрія», «Хірургія», «Фізична та реабілітаційна медицина» тощо.

Випускникам факультету, які за власним бажанням навчалися протягом двох років на кафедрі медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, Наказом  Міністра оборони України присвоюється первинне офіцерське  звання «молодший лейтенант запасу».

Студенти факультету мають можливість брати участь в програмах академічної мобільності: навчатися, стажуватися,  а також брати участь у науково-дослідних проектах та конференціях в інших закладах вищої освіти чи наукових установах на території України, а також поза її межами.

Історія факультету

Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 23.10.1964 р. №1081 наказом МОЗ УРСР від 27.10.1964 р. №484 на базі Запорізького фармацевтичного інституту відкрито лікувальний факультет. Прийом студентів для навчання в Запоріжжі проводили шість медичних вузів України: Харківський, Сімферопольський, Чернівецький, Івано-Франківський, Тернопільський, Луганський медичні інститути. Перший семестр студенти навчалися в цих інститутах, а в другому семестрі – на лікувальному факультеті Запорізького фармацевтичного інституту. У 1965–1966 навчальному році в Запорізькому фармацевтичному інституті провели перший набір на перший курс (220 студентів) і сформували третій курс із студентів інших ВМНЗ, які виявили бажання продовжити навчання на лікувальному факультеті.

До 1968 р. на лікувальному факультеті було організовано 22 кафедри, на яких працювали 130 викладачів, з них – 12 професорів і докторів наук, 82 доценти і кандидати наук.

29 січня 1968 року вийшла Постанова Ради Міністрів СРСР №61 про перейменування Запорізького фармацевтичного інституту в Запорізький медичний інститут, а в 1969 р. відбувся перший випуск лікарів.

Першим деканом лікувального факультету з 1965 по 1967 рр. був доцент С.К. Гордієнко. Після нього деканами працювали доцент Д.Ф. Іванов (1967–1968), доцент А.А. Шульга (1968–1972), професор Г.Е. Луценко (1972–1974). Понад 20 років керував факультетом доцент Р.С. Лисенко.

У 1996 році організований деканат медичного факультету. Деканом був призначений доцент С.П. Ковальов (1997–2001), з 2001р. по 2023р. керівником медичного факультету  був доцент В.М. Компанієць.

З 2024р. деканат першого медичного факультету очолює К.І. Лур’є.

Професорсько-викладацький склад факультету

На 22 кафедрах факультету працюють 260 викладачів, серед них: Академік НАМН України, член-кор. НАН України, заслужені діячі науки і техніки України, лауреат Державної премії України, лауреати премій НАМН України, лауреати премії Кабінету міністрів України, заслужені лікарі України, 47 докторів наук, 178 кандидатів наук.

Успішно діє НДІ «Медико-екологічних проблем». Відкрита лабораторія клітинних культур.

Студенти факультету

На факультеті навчаються близько 1000 студентів. Серед них: 9 іменних стипендіатів, більше 10% – відмінники навчання. Студенти мають можливість займатися науково-дослідницькою роботою в складі студентського наукового товариства. Свої доповіді майбутні медики представляють на підсумкових наукових конференціях університету, в інших ЗВО України та на міжнародних наукових конференціях в інших країнах. Понад 30 студентів нагороджено дипломами І, II та III ступенів.

На факультеті створено всі умови для навчання і дозвілля студентів. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура: бібліотека, у тому числі читальні зали, актова зала, спортивні зали, стадіон, спортивні майданчики, медичний пункт, укриття. За факультетом закріплені місця в гуртожитках на території студентського містечка, де створено умови для комфортного проживання.

 

Також на території університетського містечка всі учасники навчального процесу мають вільний доступ до мережі Internet.

На факультеті успішно діють студентське самоврядування студентські ради гуртожитків.

Потужний кадровий потенціал факультету, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, наукової та клінічної діяльності дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів, впроваджувати інноваційні педагогічні та лікувальні технології.

Діяльність факультету забезпечено на засадах і принципах: академічної доброчесності, толерантності, об’єктивності, прозорості, незалежності, обов’язковості, персональної та колективної відповідальності, колегіальності

та гласності при обговоренні питань, неухильного дотримання правил етичної поведінки та вимог чинного антикорупційного законодавства.

Формування континґенту здобувачів освіти, мислення та професійні компетентності яких зорієнтовані на майбутнє – одна з головних цілей діяльності факультету.

 

 

Звіт про роботу І медичного факультету ЗДМФУ за 2022-2023 навчальний рік та основні завдання на 2023-2024 навчальний рік

Програма розвитку І медичного факультету ЗДМФУ на 2024 -2029 роки

Рада роботодавців І медичного факультету 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar