Наука

Науково - планова комісія

Науково-планова комісія є постійно діючим органом при Вченій Раді університету для координації та експертної оцінки планових наукових досліджень в університеті, а також для експертної оцінки та планування дисертаційних робіт. Науково-планова комісія складається з провідних вчених, професорів і доцентів – спеціалістів медико-біологічного профілю, клінічної медицини, фармації та гуманітарного профілю.
 
Голова науково-планової комісії університету – доктор медичних наук, професор Рябоконь Олена В'ячеславівна.
Тел.: (061) 224-07-88.
 
Секретар науково-планової комісії - доктор біологічних наук, доцент Приходько Олександр Борисович.
Тел.: (061) 34-36-41.
 

Основні завдання і функції науково-планової комісії

 1. Розвиток і координація фундаментальних і найбільш актуальних прикладних наукових досліджень в університеті.
 2. Розробка, за дорученням ректорату, пропозицій щодо оптимізації наукового кадрового потенціалу університету.
 3. Розвиток і координація комплексних наукових досліджень з іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами України і зарубіжних країн.
 4. Рецензування і затвердження монографій для їх друкарського видання.
 5. Рецензування на етапі планування і затвердження тем кафедральних науково-дослідних робіт.
 6. Рецензування на етапі планування і затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій, а також приведення у відповідність до вимог ДАК України документації для їх планування.
 7. Допомога пошукувачам дисертаційних робіт в приведенні первинної наукової документації у відповідність до вимог ДАК України.
 8. Допомога науковій частині і пошукувачам в проведенні публічних апробацій і попередніх захистів докторських дисертацій.
 9. Своєчасна корекція форм поточної і звітної наукової документації згідно з вимогами ДАК України.
   

Порядок роботи комісії

Перелік документів на планування дисертаційної роботи.
 1. Тематична карта
 2. Пояснювальна записка (анотація дисертації)
 3. Форма 2 (інформація про дисертанта)
 4. Реєстраційна карта (за алгоритмом програми NDDKR09).
 5. Звіт про патентні дослідження (Завдання на пошук. Довідка про пошук).
 6. Витяг з протоколу засідання кафедри про планування роботи.
 7. Форма на вимірювальні засоби.
 8. Обгрунтування необхідності другого керівника (як виняток, за узгодженням з ректором університету).
 9. Презентація доповіді на НПК.
Інструкцію та приклади оформлення документів можна знайти на сторінці кафедри медичної біології, паразитології та генетики (Портал ЗДМФУ, ресурси кафедр).
 

Порядок проходження документів для планування дисертаційних робіт.

Якість викладання основних положень науково-дослідної роботи, що планується, є основним базисним критерієм її подальшого успішного виконання. Тільки достатньо виконані пошукові роботи, що включають: окреслення проблеми, повний аналіз публікацій та пошук і апробацію методик, які будуть використані, дають надію на те, що робота буде мати певний науковий результат. 
 
Науковим результатом вважаються нові знання, одержані в процесі наукових досліджень і зафіксовані та опубліковані. Науковий результат має три складових: наукову новизну, достовірність і практичне значення одержаних результатів.
 
Аналіз цих питань необхідно викласти у документах, що подаються на планування НДР.
 
На першому етапі необхідно окреслити наукову проблему, яка буде розв’язана. Так, докторська дисертація повинна містити наукові положення та науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему і щодо яких здобувач є суб'єктом авторського права. Кандидатська дисертація повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки. Успіх на цьому етапі досягається детальним аналізом публікацій та підбором адекватних методик. 
 
Заручившись згодою наукового керівника (консультанта), претендент отримує завдання на пошук у патентному відділі. 
Пошукач наукового ступеня (аспірант, докторант) звітує на кафедральній нараді про виконані пошукові дослідження, кафедральною нарадою затверджується тема дисертаційної роботи та надається рекомендація до планування на науково-плановій комісії університету. 
 
Електронний варіант підготовлених документів подається для редагування голові науково-планової комісії ЗДМУ. 
Три роздрукованих екземпляри комплекту відредагованих документів (українською мовою) і компакт-диск з документами та презентацією подаються секретареві науково-планової комісії ЗДМФУ за тиждень до проведення засідання наково-планової комісії. 
 
Претендент, у присутності наукового керівника (консультанта), з мультимедійною презентацією доповідає на науково-плановій комісії основні положення дисертаційної роботи, відповідає на питання членів комісії. Науково-планова комісія або затверджує тему і документацію дисертаційної роботи, або рекомендує допрацювати документи (назву дисертації, темкарту або інші документи). За будь-якого рішення науково-планової комісії один комплект документів залишається у секретаря науково-планової комісії.
 
Після затвердження теми дисертаційної роботи і документів на науково-плановій комісії претендент отримує довідку про це у секретаря науково-планової комісії, бере клопотання у проректора з наукової роботи і посилає комплект документів в профільну Українську проблемну комісію.
 
Після позитивного рішення профільної Української проблемної комісії тема дисертації у присутності претендента і його наукового керівника (консультаната) розглядається і затверджується на засіданні Вченої ради університету.
 
Після затвердження теми дисертаційної роботи Вченою радою університету виконавець отримує у вченого секретаря ради університету довідку за підписом вченого секретаря ради та ректора університету для представлення до Спеціалізованої ради для захисту дисертації.
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar