Університет сьогодні

Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права

Кафедра розташована у навчальному корпусі №3 ЗДМУ

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Тел.: (061) 233-32-47

Завідувач кафедри - к. фарм. н., доцент Алексєєв Олександр Германович.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров’я з історією медицини організована у вересні 1966 р. Очолював її професор Пушин Григорій Олександрович  (1918–2001 рр.) – учасник Великої Вітчизняної війни, автор понад 150 наукових праць, з яких 5 монографій та 5 публікацій у закордонних виданнях.

Базовими установами кафедри були дитяча лікарня №2, міська лікарня №6 м. Запоріжжя, медсанчастина заводу «Запоріжсталь», міська СЕС. Під керівництвом проф. Г.О. Пушина виконано 13 планових НДР, підготовлено 5 кандидатських дисертацій.

Професор Г.О. Пушин з асистентами, кандидатами медичних наук О.І. Болгаровою, Л.Д. Гальчанською, Д.В. Мазіною, Т.І. Ножкіною, В.Г. Циссом спільно з колегами з кафедри нервових хвороб, яку на той час очолював проф. П.Г. Гафт, розробили систему етапної медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда та гострі порушення мозкового кровообігу.

З 1988 по 1995 рр. кафедрою завідувала доцент Соколова Раїса Степанівна.

У 1995 р. кафедру реорганізовано в курс «Соціальної медицини та організації охорони здоров’я», яким до 2006 р. завідувала доцент Р.С. Соколова, а з 2006 р. – доцент В.І. Клименко.

У вересні 2009 р. створено кафедру організації охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи, яку очолювала д. мед. н., професор Клименко В.І.

У вересні 2020 р. наказом ректора для оптимізації освітнього процесу було створено нову кафедру на якій викладаються усі правові дисципліни та дисципліни соціально-медичного профілю –  кафедру соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права. Її очолив   к. фарм. н., доцент Алексєєв Олександр Германович.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Зав. кафедри, к. фарм. н., доцент О.Г.Алексєєв; к. мед. н., доцент В.В. Таранов; к. юр. н., доцент М. А. Аніщенко, к. мед. н., доцент О.І. Різник,  к. юр. н., доцент Л. С. Гамбург, ст. викладач, к.пед.н. Т.О. Закусилова; ст. викладач, к. юр.н. Дічко Г. О., ст. викладач В. П. Петрихін; асистенти: І.М. Кремсарь, Т.Г. Шепель, Г.О. Бухало; ст. лаборанти В.В. Павлюченко, Г.Р. Елисеєва, лаборант: А.П. Довгаль.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я, соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини, економіка охорони здоров’я, менеджмент та маркетинг медичних послуг, менеджмент в лабораторній медицині клінічний реабілітаційний менеджмент, основи експертизи стійкої та тимчасової непрацездатності; правознавство і медичне законодавство, медичне право України, medical law, фармацевтичне право та законодавство.

Окрім того, викладачами кафедри забезпечується викладання занять з правової тематики на кусах підвищення кваліфікації для фармацевтів, спеціалізаціях та тематичних удосконаленнях для лікарів.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчання ведеться українською та англійською мовами.

Підготовка студентів на кафедрі включає всі види навчання: лекції, практичні та семінарські заняття, самостійну роботу студентів. На кафедрі функціонує комп’ютерний клас на 10 місць для проведення підсумкового модульного контролю знань та для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2».

Банк тестових завдань нараховує понад 4500 тестів.

Співробітники кафедри активно створюють науково –методичні матеріали, що забезпечують навчальний процес. Зокрема видано:

- навчально-методичні посібники: «Біостатистика» (рекомендований до видання МОЗ та МОН України,2010р.); «Правові та законодавчі основи біоетики в Україні» (2012р.), «Медико-соціальні аспекти медичної експертизи» (2012 р.), «Збірник облікової документації в практиці сімейного лікаря» (2013р.), «Медична статистика» (2013р.), «Основні біоетичні терміни» (2013р.), затверджені МОЗ України; «Медичне правознавство: навчальний посібник для лікарів-інтернів» (2016), «Медичне правознавство: збірник судової практики у кримінальних справах» (2016), «Фармацевтичне правознавство» (2016), «Медичне право: українсько-російсько-англійський словник термінів та визначень» (2019), «Основи конституційного права та конституційного процесу України» (2019), «Основи теорії держави і права» (2019), «Основи публічного права України» (2019), «Основи приватного права України» (2019), «Юридична відповідальність у галузі охорони здоров’я» (2019), що рекомендований до друку Вченою радою ЗДМУ.

- Оn Ііnе курс за вибором «Менеджмент і маркетинг в охороні здоров‘я для студентів VI курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ - IV рівнів акредитації України» (2018р.)

- Практикум для студентів VІ курсів закладів вищої освіти  МОЗ України III-IV рівнів акредитації спеціальностей 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.110102 «Педіатрія» «Соціальна  медицина, організація та економіка охорони здоров'я» (2019р.)

- Оn Ііnе курс «СРС. socmed2. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я» для студентів ЗВО МОЗ України спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (2019р.)

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Виконана науково-дослідна робота на тему «Оптимізація надання медичної допомоги різним верствам населення великого промислового міста в умовах реформування системи охорони здоров’я», за якою захищена 1 кандидатська дисертація, ще одна перебуває на завершальному етапі. За темою НДР надруковано 18 статей, 25 тез, видано 2 методичні рекомендації, затверджені МОЗ України, подано 2 інформаційних листи.

За результатами вивчення психосоматичних захворювань (на прикладі кардіологічних хворих) вперше в Україні визначено провідні чинники ризику порушень психоемоційного стану, встановлено частоту порушень психічного здоров’я при соматичних захворюваннях, потребу населення у психотерапевтичній допомозі та проведено розрахунок необхідних посад психіатричної служби. Через МОЗ України видано 3 методичні рекомендації з питань організації медичної допомоги кардіологічним хворим із стресовими станами, а також монографію.

Спільно з ДУ «Інститут стратегічних досліджень» на кафедрі вперше в Україні розроблено функції лікарської посади «Лікар-психолог».

На кафедрі заплановано та виконуються 2 докторські дисертації, що присвячені правовому регулюванню охорони здоров’я.

За участі науково-педагогічних працівників кафедри було організовано та проведено наступні наукові заходи: науково-практичний круглий стіл, присвячений 25-й річниці прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» «Актуальні питання теорії та практики правового регулювання галузі охорони здоров’я: проблеми і перспективи» (17 листопада 2017 року); науково-практичний круглий стіл «Проблеми захисту суб’єктів правовідносин у сфері охорони здоров’я в контексті медичної реформи» (25 травня 2018 року); міжнародна науково-практична конференція «Правові проблеми сучасної трансформації охорони здоров’я» (23 травня 2019 року); науково-практичний круглий стіл «Медична практика, освіта та наука: правові проблеми взаємодії в умовах трансформації охорони здоров’я» (31 січня 2020 року).

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв’язки з однопрофільними кафедрами медичних вузів України.

 

ДІАГНОСТИЧНА ТА КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Кафедра надає консультації лікарям з питань лікарсько-трудової експертизи. Співробітники кафедри також консультують лікарів та провізорів з питань правового регулювання їх професійної діяльності.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar