Університет сьогодні

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії 

Кафедра розташована за адресою: вул. Сталеварів, 38 

Тел: (0612) 65-16-53 

Завідувач кафедри –  Іван Михайлович БІЛАЙ, професор,  доктор медичних наук, доктор філософії, академік Української Технологічної Академії. 

+38 096 795 98 28 

Тел.: (061) 236-22-94 

Електронна пошта: klinpharmfpo@gmail.com 

Сторінка  кафедри у соціальній мережі:   https://facebook.com/clinpharmfpo/ 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Післядипломна освіта для підготовки провізорів розпочинається з 1994 року, коли вперше відбувся випуск провізорів-інтернів за фахом «Провізор загального профілю». У 1999 році на базі  курсу клінічної фармакології в обласній лікарні та провідних кафедрах фармацевтичного факультету почали працювати курси підвищення кваліфікації для провізорів та фармацевтів. У 2004 році була заснована кафедра фармації факультету післядипломної освіти, яку очолював доктор фармацевтичних наук, професор О.В. Мазулін. У 2007 році її реорганізовано у кафедру клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації  ФПО, а з 2009 року змінилась її назва - кафедра клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації. 

Засновник кафедри – доктор медичних наук, професор Іван Михайлович Білай. Колектив, очолюваний досвідченим, відповідальним і професійним педагогом та організатором навчального процесу, який завідував курсом клінічної фармації в обласній клінічній лікарні, спрямував свої зусилля на оптимізацію процесу підготовки провізорів-інтернів та слухачів передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації, тематичного удосконалення, спеціалізації. На кафедрі вони вивчають «Фармацевтичну опіку», «Фармацію в умовах надзвичайних станів», «Якість, стандартизацію та сертифікацію лікарських засобів», «Соціально – комунікативну взаємодію у фармації», «Медичну інформатику». З березня 2009 року практикується дистанційне навчання на циклах післядипломної освіти та в очному періоді інтернатури провізорів. Проводяться цикли тематичних удосконалень з косметології для провізорів-косметологів. 

Основним науковим напрямом діяльності кафедри було вивчення фармакологічної активності синтетичних речовин та лікарських засобів рослинного походження та маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України. З часу існування кафедри було здійснено близько 150 випусків слухачів курсів підвищення кваліфікації – провізорів і фармацевтів на очних та виїзних передатестаційних курсах та курсах тематичного удосконалення.  Маршрути співробітників пролягали до слухачів курсів у регіони – в Дніпропетровську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Черкаську, Одеську області. Майже 22000 спеціалістів фармацевтичного фаху набули нових знань та отримали рекомендації для подальшого здобуття кваліфікаційної категорії  за спеціальностями «Загальна фармація», «Організація та управління фармацією» та «Аналітично-контрольна фармація». Крім того, більше 8000 провізорів-інтернів здобули право отримати сертифікат первинної спеціалізації «Загальна фармація», вивчаючи на кафедрі дисципліни: «Клінічна фармація»,  «Управління та економіка фармації», «Елементи практичної психології» та «Спеціальна підготовка». Також близько 50 провізорів отримали диплом магістра фармації. 

З 1 квітня 2020 року кафедра клінічної фармації,фармакотерапії і управління та економіки фармації була реорганізована. Дисципліна «Управління та економіка фармацією» була переведена на іншу кафедру фармацевтичного напряму ФПО, а на нову кафедру були залучені дисципліни фармакогнозія та фармацевтична хімія. Таким чином, кафедра отримала нову назву «Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії» і почали працювати з 1 вересня 2020 року. За час діяльності кафедри захищені 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій. Завідувач кафедри професор І.М. Білай є прикладом для колег послідовності в науковому пошуку, він розробив новий науковий напрям у клінічній фармакології антиатеросклеротичних препаратів природнього походження та їх синтетичних аналогів, створив і впровадив у медичну практику гіполіпідемічні препарати «Бетафіт» та «Стигмафіт». Сформував принципи і підходи у фітотерапії атеросклерозу й ішемічної хвороби серця, організував скринінг нових похідних ксантинів та триазолів різних видів активності. Вчений працює над темою, котра стосується розробки оптимальних умов гіпоксичних станів (дозоване та екстремальне фізичне навантаження, атеросклероз, гепатит, цукровий діабет, дрібновогнищевий інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія , стрес та паталогічне ожиріння), на основі яких триває пошук нових лікарських засобів з антигіпоксичною, антиоксидантною, метаболітотропною, антиатеросклеротичною, гіпоглікемічною, гепатопротекторною активностями, розробляються фармакологічні принципи метаболічної корекції ішемічних станів. 

Для підготовки наукових кадрів з фармації відкрита аспірантура (денна, вечірня, заочна форми навчання). 

Кафедра розвивається і крокує в ногу з часом. Створено і впроваджено в навчальний процес on-line курси з відеоконтентом  для самостійної роботи з «Клінічної фармації», «Фармакогнозії», «Фармацевтичного аналізу», «Спеціальної підготовки» та «Елементів практичної психології» провізорів-інтернів та всього контингенту слухачів курсів підвищення кваліфікації, якому надаються освітні послуги на післядипломному етапі навчання з усіх дисциплін кафедри. 

При проведені лекцій, семінарів та практичних занять використовуються дистанційні форми навчання – технології Skype  та MS Teams та  Forms. 

Записані 25 відеолекцій для демонстрування їх провізорам-інтернам і слухачам курсів підвищення кваліфікації провізорів Запоріжжя, а також тих регіонів України куди пролягають їхні освітні маршрути. Завдяки нашій команді багато працівників фармацевтичної галузі обирають для удосконалення фахових знань саме Запорізький державний медичний університет, хоча існують інші медичні вищі. І це не випадковість, а результат планомірної роботи. 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

професори: д. м. н., професор І. М. Білай, д. фарм. н., професор О. В. Мазулін; доценти: д. фарм. н. Є. С. Пругло,  к. фарм. н. Г. Г. Берест, к. фарм. н. О. А. Бігдан,  к. пед. н. Н. А. Іванькова; старший викладач, к. фарм. н. Є. О. Михайлюк; асистенти: Я. В. Попова, І. Ф. Дуюн;аспірант А. В. Хільковець; лаборант І. М. Павленко 

  

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

На базі кафедри навчаються фармацевти-інтерни (первинна спеціалізація) за фахом «Фармація» та слухачі курсів підвищення кваліфікації  спеціальностей «Організація і управління  фармацією», «Загальна фармація», «Аналітично-контрольна фармація», «Фармація», спеціалізації за фахом  «Організація і управління фармацією», тематичного удосконалення фармацевтів, які вивчають  дисципліни: клінічну фармацію, фармакогнозію, фармацевтичний аналіз лікарських засобів, якість, стандартизацію та сертифікацію ліків, соціально-комунікативне та інформаційне спілкування у фармації, спеціальну підготовку. 

  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі сформований навчально-методичний комплекс з кожної дисципліни і забезпечує всі основні етапи педагогічного процесу – повідомлення навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контролю та основних функцій освітнього процесу – освітньої, виховної та розвиваючої. Згідно з навчальним планом створено 34 робочі програми з усіх дисциплін. Перелік методичного забезпечення практичних, семінарських занять та самостійної роботи, перелік он-лайн курсів з дисциплін для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи провізорів-інтернів, презентації лекцій, відеолекції оприлюднені на електронних ресурсах кафедри. 

Лекції для провізорів-інтернів, слухачів передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації, спеціалізації  та слухачів курсів тематичного удосконалення з відповідних циклів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. 

Для підготовки провізорів-інтернів до складання іспиту «Крок 3. Фармація» викладачами кафедри розроблені збірники тестових завдань з поясненнями з відповідних дисциплін.

За останній рік для слухачів курсів удосконалення кваліфікації  зі спеціалізації фаху «Організація і управління фармацією» та слухачів передатестаційних циклів з фаху «Загальна фармація», «Організація і управління фармацією», «Аналітично-контрольна фармація» та розроблені навчально-методичні посібники, збірники тестових ситуаційних завдань та практикуми.

На кафедрі організовано навчальний процес з використанням дистанційних форм навчання. Основними напрямами навчання, що пов’язані із впровадженням  новітніх інформаційно-освітніх технологій у навчальний процес є використання електронних ресурсів кафедри; он-лайн курсів на платформі edX, яка встановлена на базі хмарних сервісів  Azure; додатків MS Teams та  Forms програми MS Offis 365, технології Skype. Поєднуючи методичне забезпечення і інформаційні форми навчання ми говоримо про інформаційний освітній об’єкт кафедри, який створений на базі новітніх технологій, в якому виділяються окремі структурні складові: тексти інформації, тестові завдання, презентації лекцій, що реалізуються за допомогою комп’ютера. 

Професор Білай І.М. є автором 172 навчально-методичних праць, у т.ч. 6 навчально-методичних та навчальних посібників з грифом МОН/МОЗ України, Вченої ради університету.

  

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

·         Клінічна фармакологія антиатеросклеротичних засобів та фітопрепаратів при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця. 

·         Фармакологія нових біологічно активних речовин та фітопрепаратів. 

·         Фармакогнозія лікарських рослин флори України. 

Науковими співробітниками кафедри регулярно видаються інформаційні листи та патенти на корисні моделі та винаходи, публікуються статті, що цитуються в базах Scpus та Web of Science. 

Під керівництвом професора І.М. Білая виконується 1 докторська та 1 PhD дисертації. Виконуються наукові дослідження з вивчення фармакологічної активності синтетичних речовин та лікарських засобів. За час діяльності кафедри захищені 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій.  

Під керівництвом професора О. В. Мазуліна виконується дисертація одним PhD аспірантом.

Професор Білай І.М. є автором 678 наукових праць, 7 патентів на корисну модель, 5 інформаційних листів, 3 монографії, член редакційної колегії журналу «Фітотерапія Часопис».

  

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Національним фармацевтичним університетом, Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, фармацевтичними факультетами провідних медичних університетів України, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. Пирогова, Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського, Дніпропетровською державною медичною академією, Івано-Франківським національним медичним університетом, Українською військово-медичною академією, Державним медичним та фармацевтичним університетом Молдови імені Николая Тестеміцану, інститутом фармакології та токсикології АМН України, Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Національним  медичним університетом ім. О. О. Богомольця, Запорізьким національним університетом, Українською  медичною стоматологічною академією, Запорізькою медичною академією післядипломної освіти. 

  

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Лікувально-діагностична і консультативна робота ведеться на ЦПМСД №6 м. Запоріжжя.  

Професор Білай І. М. керує лікувальною роботою. Проводить консультативні прийоми. Професор І. М. Білай проводить науково-практичні та реферативні конференції, інформаційно-консультативну роботу серед лікарів та провізорів. 

Надається консультативна допомога фармацевтичним працівникам з питань клінічної фармації, фармакотерапії, фармацевтичної опіки, фармакогнозії, фітотерапії, фармацевтичного аналізу лікарських засобів, якості стандартизації та сертифікації ліків, фармацевтичної та медичної інформатики. Проводяться консультації провізорів з питань раціональної і безпечної фармакотерапії, моніторингу побічної дії лікарських засобів. 

  

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar