Університет сьогодні

Кафедра медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій

Кафедра розташована у головному навчальному корпусі ЗДМУ за адресою:  

пр. Маяковського 26, тел.: (061) 224-68-16. 

Завідувач кафедри – Олексій Анатолійович Рижов,  професор, доктор фармацевтичних наук. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Кафедру було створено в 1996 р. на базі курсу «Медична інформатика» і Центру нових інформаційних технологій. З цього часу і по теперішній час кафедру очолює доктор фарм. наук, професор О.А. Рижов. Наукова діяльність професора О.А. Рижова присвячена розробці методології формалізації медико-біологічних знань на основі онтології та когнітивним технологіям е-навчання. Професором О.А. Рижовим розроблена концепція  організації єдиного хмарного освітнього простору університету у середовищі MS Office 365 та впровадження нових технологій організації навчального процесу у дистанційному форматі. На базі цієї концепції ним розроблена програма впровадження нових організаційних форм навчання для усіх кафедр університету. У 2020 р. наукова діяльність професора О.А. Рижова отримала високу оцінку, він був нагороджений орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня. 

          З 2003 р. кафедра активно впроваджує технології дистанційної освіти у навчальний процес. В 2005 р. на базі кафедри відкрито Центр дистанційної освіти і телемедицини, навчання в якому (на базі систем «RATOS» та Moodle) проходять інтерни та студенти заочного відділення.  

За час діяльності кафедри її співробітниками захищені 7 кандидатських та 1 докторська дисертації. 

З 2006 р. кафедра спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки» та громадською організацією «Українська асоціація «Комп’ютерна медицина» організує та проводить щорічну міжнародну науково-практичну відеоконференцію «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини». Щороку участь в цій конференції приймають медичні навчальні заклади України та багатьох зарубіжних країн: Великобританії, Індії, Польщі, Греції, Кіпру, Чехії, Казахстану, Грузії та ін. 

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

завідувач кафедри, д.фарм.н., професор Олексій Анатолійович Рижов; доценти: к.ф.-м.н. Строітєлєва Ніна Іванівна, к.ф.-м.н. Пишнограєв Юрій Миколайович, к.б.н. Риженко Віктор Павлович, ст. викладачі: к.б.н. Страхова Оксана Петрівна, к.т.н. Дмитрієв Вадим Сергійович, ст. лаборант Люта Тамара Дмитріївна. 

Кафедра є навчальною базою для підготовки студентів: 

- 1, 2, 3 курсів фармацевтичних та 2-го міжнародного факультетів відповідно до освітньо-професійної програми «Фармація» професійної кваліфікації «фармацевт» та освітньо-професійної програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» професійної кваліфікації «фармацевт-косметолог», другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

- 1,2 курсів медичних та 2-го міжнародного факультетів відповідно до освітньо-професійних програм: 

• «Медицина» професійної кваліфікації «лікар» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»; 

• «Педіатрія» професійної кваліфікації «лікар-педіатр» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»; 

• «Стоматологія» професійної кваліфікації «лікар-стоматолог» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»; 

• «Лабораторна діагностика» професійної кваліфікації «лаборант медицини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

- 1 курсу 3-го медичного факультету відповідно до освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» професійної кваліфікації «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

Обов’язкові компоненти: 

• Медична інформатика 

• Інформаційні технології у фармації 

• Інформаційні технології у науковій діяльності з фізичної терапії, ерготерапії  

Вибіркові компоненти: 

• Комп’ютерне моделювання у фармації 

• Європейський стандарт комп’ютерної грамотності 

• Робота з інформаційними джерелами 

Крім цього  викладачі кафедри щорічно проводять курси з використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі для викладачів інших кафедр ЗДМУ. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Підготовка студентів на кафедрі базується на сучасних принципах змішаного навчання, а саме: забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу та самостійної роботи студентів; впровадження нових дистанційних форм навчання та контролю знань студентів. 

Згідно навчальних планів розроблено робочі навчальні програми з усіх навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. Всі навчальні дисципліни у повному обсязі забезпечені методичними матеріалами та онлайн курсами на платформі edX. Постійно проводиться оновлення навчально-методичних матеріалів для студентів. Оригінальні лекції викладаються з використанням сучасних мультимедійних технологій. Презентації лекцій доступні студентам в електронній бібліотеці. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи викладачів кафедри є розробка методології використання хмарних технологій MS Office 365 у навчальному процесі. У середовищі MS Оffice 365 на кафедрі МФІ і НТ організована дистанційна практична та самостійна робота студентів, це дозволяє зробити спілкування викладача зі студентами більш мобільним та ефективним. Завдання для практичної або самостійної роботи викладач розміщує для спільного доступу завдяки використанню сучасних хмарних сервісів MS OneDrive та MS Teams. Впроваджений кафедрою МФІ і НТ адаптивний контент навчання з інформатики дозволяє налаштовувати процес навчання, враховуючи загальний рівень підготовки, з яким студент приходить до університету, а також створює умови для розкриття індивідуальних здібностей студента та розвитку сфери його професійних інтересів. 

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових та методичних конференціях, присвячених питанням розробки та застосування новітніх інформаційних технологій навчання з використанням інформаційних засобів у навчальному процесі медичних закладів вищої освіти. У 2020 році всі викладачі кафедри пройшли курси спеціалізації  педагогів-новаторів корпорації Мicrosoft за програмою «Організація  дистанційного  навчання на  основі хмарних  сервісів MS Teams та отримали Сертифікати Microsoft про визнання в галузі освіти.

Навчально-методичні дослідження на кафедрі тривають також під час військового стану. Співробітники кафедри регулярно проводять семінари, тренінги та технічний супровід всіх викладачів ЗДМУ щодо впровадження дистанційних технологій у навчальний процес. Навесні 2023 року був розроблений та впроваджений новий курс для викладачів ЗДМФУ «Європейський стандарт комп’ю-

терної грамотності».

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ 

Наукова робота кафедри спрямована на розробку математичного апарату для формалізації медико – біологічних наочних областей з метою розробки програмно – інструментальних комплексів для створення баз знань. Ведеться розробка баз знань з конкретних клінічних і біологічних дисциплін з метою створення адаптивних інтелектуальних навчальних систем.  

Практична реалізація здобутків кафедри з дослідження наукової теми «Методологічне, педагогічне та технологічне забезпечення професійного навчання в медичному ЗВО на основі інтелектуальних комп’ютерних систем» дозволила впровадити систему дистанційного навчання на всіх кафедрах ЗДМУ, починаючи з 2016 року. 

З 2019 року кафедра також займається розробкою наукової теми «Оптимізація скринінгу антиоксидантної активності щодо активних форм кисню та азоту в ряду похідних ксантину засобами програмного забезпечення». 

В рамках вищезазначених тем на кафедрі реалізуються наступні напрямки наукового дослідження: 

• формалізація знань медико-біологічного профілю на базі онтологій; 

• когнітивні технології навчання студентів медичних ЗВО; 

• вплив ергатичних систем на функціональний стан студентів; 

• використання інформаційних технологій в галузі правової підготовки студентів медичних ЗВО;

• розробка хмарно-орієнтованого навчального середовища для організації е-дистанційної форми навчання у медичному ЗВО; 

• педагогічні засади формування професійних навичок майбутніх медиків під час навчання у ЗВО.

 

Практична робота співробітників кафедри полягає в розробці комп'ютерної розподіленої системи дистанційної освіти в системі медичної та фармацевтичної освіти з контролем якості навчання на основі формалізованої моделі знань фахівців з медицини та фармації. 

19-20 листопада  2020 р. у форматі відеоконференції відбулась чергова всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні питання освіти та телемедицини». В умовах карантинних заходів спілкування учасників відбувалося дистанційно за допомогою сервісів MS Lync. Участь у конференції приймали провідні науковці з багатьох міст України та з закордону: Запоріжжя, Київ, Тернопіль, Харків, Одеса, Суми, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці, Острог, Bielsko-Biała(Польща), Saarbrücken (Німеччина).  

У 2019-2021 рр. під керівництвом професора О.А. Рижова захищені кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук асистентами кафедри О.П. Страховою зі спеціальності 14.03.11 «Біологічна та медична інформатика і кібернетика» та В.П. Риженко зі спеціальності 14.03.05 «Фармакологія» та одна докторська дисертація зі спеціальності 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» доцентом кафедри військової фармації Української військово-медичної академії М.В. Білоус. Всього на кафедрі під керівництвом професора О.А. Рижова захищено 5 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація. 

  

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ 

Кафедра активно співпрацює багатьма українськими та закордонними медичними закладами вищої освіти. Серед них, зокрема: 

  • Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (м. Київ, Україна); 

• Національний фармацевтичний університет (НФаУ) (м. Харків, Україна); 

• Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) (м. Харків, Україна); 

• Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» (м. Київ, Україна); 

• Медичний інститут Сумського державного університету (м. Суми, Україна); 

• Тернопільський національний медичний  університет ім. І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль, Україна);  

• Центр «Міжнародні Медичні Программи, Inc» (IMP) (м. Нью-Йорк, США); 

• «Neo Educational Organization» (м. Хайдерабад, Індія); 

• Університетом Святого Георга (м. Лондон, Великобританія); 

• Університет Арістотеля в Салоніках (м. Салоніки, Греція); 

• Університет Нікосії (м. Нікосія, Кіпр); 

• Медичний університет ім. Давида Твілдіані (м. Тбілісі, Грузія); 

• Державний університет ім. Акакія Церетелі (м. Кутаісі, Грузія); 

• Медичний університет «Астана» (м. Нур-Султан, Казахстан); 

• Медичний університет Караганди (м. Караганда, Казахстан);

• Німецький дослідний центр штучного інтелекту (м. Саарбрюкен, Німеччина).

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar