Університет сьогодні

Кафедра управління і економіки фармації та фармацевтичної технології 

Кафедра розташована у  корпусі 4а (вул. Сталеварів, 36 А).

Завідувач кафедри – БУШУЄВА Інна Володимирівна, професор, доктор фармацевтичних наук.

Електронна пошта: zsmuuefft@gmail.com, valery999@ukr.net

Сайт кафедри: https://zsmu.sharepoint.com/sites/UEF_FT/SitePages/CInf.aspx

Сторінка кафедри у Facebook: https://bit.ly/Facebook-UEF-FT-ZSMU

Спільнота кафедри у Viber (посилання для приєднання): https://bit.ly/Viber_UEF_FT

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра фармації факультету післядипломної освіти заснована 2004 року.

2007 року її реорганізовано у кафедру фармакогнозії, фармацевтичної хімії і технології ліків ФПО, а 2009 змінилась назва - кафедра фармакогнозії, фармхімії і технології ліків.

З моменту заснування та до лютого 2020 р. кафедру очолював д. фарм. н., професор О. В. Мазулін. Під його керівництвом провадилась активна наукова робота з вивчення морфолого-анатомічних і фітохімічних властивостей лікарських рослин флори України родин Asteraceae, Lamiaceae, Polygonaceae. Захищено 11 кандидатських дисертації, одержано 8 патентів на корисні моделі, видано 22 інформаційні листи, 5 посібників з грифом МОН (МОЗ) України.

З 01.04.2020 р. кафедру фармакогнозії, фармхімії і технології ліків за наказом ректора реорганізовано у кафедру управління і економіки фармації та фармацевтичної технології, завідувачем кафедри призначено д. фарм. н., професора Бушуєву І. В.

На сьогодні кафедра входить до структури Навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Кафедра є унікальною науковою та педагогічною базою для підготовки фармацевтів-інтернів, проведення циклів вторинної спеціалізації фармацевтів за спеціалізаціями «Фармація», «Організація і управління фармацією», «Аналітично-контрольна фармація» та асистентів фармацевтів, а також курсів тематичного удосконалення фармацевтів та асистентів фармацевтів.

З часу існування кафедри було здійснено більше ніж 150 випусків слухачів курсів підвищення кваліфікації на очних та виїзних передатестаційних циклах та курсах тематичного удосконалення. Для підготовки наукових кадрів з фармації на кафедрі відкрита аспірантура (денна, вечірня та заочна форми навчання). Випускники кафедри працюють фармацевтами (провізорами)-спеціалістами та магістрами в Україні та за кордоном. Майже 20000 спеціалістів фармацевтичного фаху набули нових знань та отримали рекомендації для подальшого здобуття кваліфікаційних категорій за різними спеціалізаціями. Крім того, понад 8000 фармацевтів (провізорів)-інтернів здобули право на отримання сертифіката з первинної спеціалізації.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д. фарм. н., професор І. В. Бушуєва; к. фарм. н., доцент Г. П. Смойловська; к.  фарм. н., доцент Т. В. Хортецька; к. фарм. н., старший викладач О. О. Малюгіна; к. фарм. н., старший викладач Л. А. Фуклева; к. фарм. н., старший викладач О. К. Єренко; к. фарм. н., асистент С. А. Гладишева; лаборант І. В. Горулька

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

 

На кафедрі викладаються дві дисципліни: управління і економіка фармації та фармацевтична технологія.

Фармацевти-інтерни опановують знання з цих дисциплін на циклі первинної спеціалізації зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізації «Фармація».

Розроблено три програми спеціалізацій для слухачів курсів для спеціальностей: «Організація і управління фармацією», «Фармація», «Асистент фармацевта».

За новими правилами чинного законодавства здобувачі можуть підвищити свою кваліфікацію через навчання на курсах тематичного удосконалення «Актуальні питання фармацевтичної діяльності», «Концептуальні питанні розвитку сучасної фармації» зазначених спеціальностей.

Уперше на кафедрі, починаючи з 2023-2024 н.р., згідно з чинним законодавством (Наказ МОЗ України №1347 від 25.07.2023 року «Перелік циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями») фармацевти (провізори), які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Фармація» з освітньою програмою за дипломом «Фармація» зможуть отримати спеціальність «Клінічна фармація» після проходження спеціалізації впродовж 6 місяців.

Крім того, кафедра забезпечує навчання на циклах тематичного удосконалення фармацевтів (провізорів)-аналітиків за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація» та проведення заходів безперервного професійного розвитку. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Проф. Бушуєва І. В. є співавтором Примірної програми підготовки в інтернатурі, розробленою групою експертів МОЗ з деяких питань проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», склад якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1.11. 2021 № 2390.

Науково-педагогічні співробітники кафедри є авторами понад 400 навчально-методичних праць, у т.ч. методичних рекомендації з грифом МОЗ України та тестових ситуаційних завдань ліцензійного іспиту з Крок-3.Фармація для фармацевтів (провізорів)-інтернів, затверджених МОЗ (2017-2023 рр.).

Підготовка спеціалістів на кафедрі базується на принципах оптимізації та забезпечення інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю набутих компетенцій.

На кафедрі створений та постійно оновлюється блок навчально-методичної літератури з питань навчання фармацевтів-інтернів та слухачів курсів спеціалізації та тематичного удосконалення.

Створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін згідно з навчальним планом.

Лекції для фармацевтів-інтернів та слухачів курсів спеціалізації та тематичного удосконалення проводяться з використанням елементів дистанційних технологій.

На кафедрі впроваджені онлайн-курси з дисциплін для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи провізорів-інтернів:

Управління і економіка фармації. Онлайн-курс для підготовки фармацевтів-інтернів з самостійної роботи (https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+FI_C02+2021_OC01/about/)

Фармацевтична технологія для провізорів-інтернів. Самостійна робота фармацевтів -інтернів (https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+UEF_FT_FI_C01+2021_OC01/about

Сумісно з кафедрою клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії створено онлайн-курс для підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК 3. Фармація» (https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_04+2019_01/about)

У перспективі – створення та впровадження online-курсів та електронного контенту для всього контингенту, якому надаються освітні послуги.

Навчально-методичні матеріали кафедри регулярно розміщуються на сайті кафедри та у репозиторії бібліотеки ЗДМФУ.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Розробляються перспективні методики якісного та кількісного аналізу лікарської рослинної сировини флори України та нові лікарські засоби кровоспинної, протизапальної, діуретичної, ранозагоючої дій. Вивчається екологічне забруднення досліджуваної лікарської рослинної сировини важкими металами, нітратами, нітрозамінами та іншими агентами. Здійснюються маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України.

Науковими співробітниками кафедри регулярно видаються інформаційні листи.

Науково-педагогічні співробітники кафедри на чолі з професором І. В. Бушуєвою проводять маркетингові та фармакоекономічні дослідження ветеринарних лікарських засобів для лікування гінекологічних захворювань великої і дрібної рогатої худоби та вірусних захворювань птиці; фармакотехнологічні та фармакоекономічні дослідження щодо створення ветеринарних лікарських засобів для профілактики та лікування захворювань тварин і птиці.

Проф. Бушуєва І. В. є автором понад 400 наукових праць, у т.ч. 100 фахових статей, 52 статей у міжнародних журналах, 12 – Web of Science та Scopus, 4 патентів на корисну модель, 4 інформаційних листів, 2 нововведень, 15 авторських свідоцтв про авторське право на твір в Україні. Під керівництвом проф. Бушуєвої І. В. захищено 2 кандидатських дисертації, виконуються дослідні роботи чотирма PhD аспірантами та докторантом.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв'язки з ЗВО та науково-дослідними інститутами міст Харкова, Запоріжжя, Києва, Івано-Франківська, Львова, Вінниці, Дніпра, Тернополя, Чернівців, Львова, Полтави, Одеси. Крім того, в рамках підписаного меморандуму, кафедра співпрацює з АТ «Східно-Казахстанська медична академія» м. Шимкент, Казахстан; Таджикським державним медичним університетом ім. Абуалі ібн Сіна, Таджикистан; Карагандинським державним медичним університетом, м. Караганда, Казахстан, та ін. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Консультативна робота виконується на базі Запорізького державного медичного університету та на базах КП "Аптечне об'єднання "Фармація" ЗОР та інших міст (під час виїзних циклів). Надається консультативна допомога фармацевтичним працівникам з питань фармацевтичного законодавства, менеджменту та маркетингу у фармації, фармацевтичної логістики, фармацевтичної технології та ін.

Проф. Бушуєва І. В. є рецензентом при Державній службі України з лікарських засобів у Запорізькій області, співрозробником стандарту вищої освіти та освітньо-професійної програми зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація другого (магістерського) рівня вищої освіти у складі робочої групи МОЗ України; членом оргкомітету, редактором наукового проекту SWorld за програмою SWord-Men-Education; членом редакційної ради журналу SCIENTIFIC LOOK INTO THE FUTURE, членом редакційної колегії журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики», головою експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» у ДЗ «ДМА»; членом експертної комісії з акредитації коледжу НФАУ, членом комітету з проведення фахової експертизи тестових завдань ліцензійного інтегрованого іспиту Крок 3.Фармація (2020).

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar