Університет сьогодні

Кафедра неврології

Кафедра неврології розташована на базі Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №6» Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34 (телефон: 061-239-34-05).

Завідувач кафедри - КОЗЬОЛКІН Олександр Анатолійович, професор, доктор медичних наук, дійсний член Світової інсультної організації (World Stroke Organisation), Європейської інсультної організації (European Stroke Organisation), Федерації європейських товариств з нейронаук (Federation of European Neuroscience societies), Світової організації з нейрореабілітації (World Society for Neurorehabilitation), Європейської академії з неврології (European Academy of Neurology), Президії правління Республіканського науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, Української асоціації боротьби з інсультом, Асоціації кардіоневрологів України, редакційної колегії фахових наукових видань, які входять до міжнародних наукометричних баз («Запорізький медичний журнал», «Міжнародний неврологічний журнал», «Український неврологічний журнал», «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа», «Український медичинй часопис»).

ORCID 0000-0001-9878-5798


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра нервових хвороб була заснована в 1966 році. Першим завідувачем кафедри був професор Павло Генріхович Гафт. За його ініціативи у 1978 році був організований і відкритий ангіоневрологічний центр, тоді на теренах колишнього Союзу він був одним з перших і кращих.

У 1994–1998 роки кафедрою завідувала доцент Людмила Олександрівна Шевченко. Під її керівництвом науковці разом з колегами-практиками вивчали питання біоритмології хворих з різними формами інсультів.

З 1998 року і нині кафедрою нервових хвороб завідує професор, доктор медичних наук  Олександр Анатолійович Козьолкін. Під його керівництвом здійснено реорганізацію Запорізького ангіоневрологічного центру з метою поліпшення діагностики та лікування хворих на мозковий інсульт, удосконалена система етапної допомоги пацієнтам з мозковими катастрофами з урахуванням часу «терапевтичних можливостей», розроблені та впроваджені у клінічну практику сучасні принципи діагностики та лікування гострих та хронічних порушень мозкового кровообігу на всіх етапах захворювання, а також сучасні принципи відновлювальної терапії у пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт.

Для підготовки кадрів з нервових хвороб на кафедрі відкриті інтернатура, клінічна ординатура, аспірантура та докторантура. Випускники кафедри працюють лікарями-неврологами в Європейських країнах, США та країнах Близького Сходу.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завідувач кафедри, д.мед.н., професор Козьолкін,  д.мед.н., професор Дарій В.І.,  к.мед.н., доцент Візір І.В., к.мед.н., доцент Сікорська М.В.,  к.мед.н., доцент Кузнєцов А.А., к.мед.н., асистент Гуйтур М.М., к.мед.н., асистент Рибалко Т.П., асистент Лапонов О.В., асистент Дронова А.О.,  лаборант Дуленко Т.М. 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впроваджені нових ефективних форм контролю знань-умінь. Оригінальні лекції для вітчизняних та іноземних (у т.ч. англомовних) студентів читаються виключно з використанням сучасних мультимедійних технологій.

Згідно навчального плану створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін, навчально-методичні комплекси та сіллабуси. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «КРОК-2», який нараховує більш 200 тестів.

Професор О.А. Козьолкін є співавтором національного підручника «Неврологія». Видано 93 посібники для студентів медичних ЗВО та лікарів-інтернів неврологів з грифом ЦМР ЗДМУ.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

Під керівництвом професора О.А. Козьолкіна захищені 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій, виконуються 1 докторська та 1 кандидатська дисертації, дві пошукові наукові роботи, 8 магістерських робіт. Він автор майже 480 друкованих робіт, з них 6 монографій та 27 патентів України на корисну модель.

Розроблено та впроваджено диференційований підхід до визначення оптимальних за структурою та обсягом лікувальних заходів у пацієнтів з мозковим ішемічним півкульовим інсультом в гострому та ранньому відновному періодах захворювання з урахуванням індивідуального прогнозу відновлення порушених функцій на підставі комплексної оцінки показників спонтанної біоелектричної активності головного мозку, церебральної гемодинаміки, гуморальних маркерів ураження мозкової тканини, маркерів неоангіогенезу, васкулярного ремоделювання та активності атерогенезу, що дозволило суттєво покращити результати лікування зазначеного контингенту хворих та сприяло зменшенню їх інвалідизації. Також було удосконалено діагностичні заходи у пацієнтів в дебюті спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу шляхом розробки та впровадження високоінформативних критеріїв прогнозування перебігу та виходу гострого та відновного періодів захворювання на підставі інтегральної оцінки ініціального рівня неврологічного дефіциту, вираженості структурних змін головного мозку, обсягу вторинної внутрішньошлуночкової геморагії, церебральної гемодинаміки, функціонального стану церебральних структур, гуморальних маркерів первинного та вторинного ушкодження головного мозку в якості підґрунтя для персоніфікованого вибору оптимальної лікувальної тактики.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Державною установою «Науково-дослідний інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (м. Харків), а також іншими вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними інститутами.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична, лікувальна і консультативна робота виконується у відділеннях Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №6» Запорізької міської ради. Щоденно проводяться консиліуми, клінічні розбори й поточні консультації, прийоми профільних хворих, щосереди – клінічні конференції. Викладачі кафедри здійснюють консультації хворих в Університетській клініці, Комунальних некомерційних підприємствах «Міська лікарня №2» та «Міська лікарня №4» Запорізької міської ради, проводять планові та і ургентні консультативні виїзди в заклади охорони здоров’я міста та області. Співробітники кафедри щотижнево проводять консультативні прийоми на базі поліклінічного відділення Університетської клініки.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar