Університет сьогодні

Кафедра біологічної хімії

Кафедра розташована у головному навчальному корпусі ЗДМУ (пр. Маяковського 26, тел.: (061) 236-21-06)

Завідувач кафедри – АЛЕКСАНДРОВА Катерина Вячеславівна, професор, доктор хімічних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра біологічної хімії була заснована в 1960 р. доктором біологічних наук, професором І.В. Савицьким, учнем академіка О.О. Богомольця. Головним напрямом наукової роботи цього видатного вченого була медична ензимологія, зокрема вивчення дії іонізуючої радіації на метаболічні процеси в організмі. Результати його досліджень знайшли широке застосування в медицині, а радіоміметичні сполуки, які були запропоновані ним, й досі застосовують у хіміотерапії пухлин.

З 1966 р. по 1972 р. завідувачем кафедри був доктор медичних наук А.Ш. Бишевський, автор відомого на той час підручника «Біохімія для лікаря». Під його керівництвом співробітниками кафедри сумісно з лікарями міста та області вивчались проблеми гемокоагуляції. В цьому напрямку було виконано та захищено 7 кандидатських та 1 докторська дисертації.

З 1972 р. по 1981 р. кафедрою керувала кандидат біологічних наук доцент Вержиковська В.Г. Темою науково-дослідної роботи кафедри в ті роки було вивчення пристінкового травлення та медіаторно-ферментативних систем слизової оболонки кишківника при хірургічному лікуванні захворювань органів травного тракту.

Новий підйом в науково-дослідній та навчально-методичній роботі розпочався в 1982 році, коли кафедру очолив доктор медичних наук, професор В.С. Якушев. На кафедрі було створено ряд нових лабораторій, обладнаних новітньою апаратурою. Співробітники кафедри активно долучились до розробки біохімії стресу, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарду. За цією темою з 1982 р. по 1994 р. було захищено 9 кандидатських та 1 докторська дисертація.

В 1994-1995 роках кафедрою завідував кандидат біологічних наук, доцент В.І. Куріпка. А з 1995 по 2000 р. її очолював доктор медичних наук, професор В.В. Давидов. Під його керівництвом були захищені 2 кандидатські дисертації (Швець В.М. та Рудько Н.П.).

З 2003 р. по 2008 р. кафедрою керував доктор фармацевтичних наук, професор Романенко М.І. Наукова діяльність професора Романенка присвячена синтезу, вивченню фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних ксантину з метою створення нових лікарських засобів.

У 2008 році кафедру очолила доктор хімічних наук, професор Александрова К.В. Співробітники кафедри активно долучилися до вивчення біохімічних властивостей ксантинових ксенобіотиків. На кафедрі була створена новітня науково-дослідна лабораторія, що дозволило виконати та захистити співробітниками кафедри 2 докторські дисертації, 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та 9 кандидатських дисертацій.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

зав. кафедри, д.х.н., професор К.В. Александрова, д.фарм.н., професор М.І. Романенко; д.біол.н, професор В.М. Швець, доценти д.фарм.н. Д.Г. Іванченко, к.біол.н. О.Б. Макоїд, к.біол.н. Н.В. Крісанова, , к.фарм.н. О.С. Шкода, к.біол.н Є.Р. Федотов; ст. викладачі: к.біол.н. Н.П. Рудько, к.фарм.н. Д.А. Васильєв, к.фарм.н. В.О. Саліонов; асистенти: к.фарм.н. О.Ю. Черчесова., к.фарм.н. О.О. Пахомова, доктор філософії Є.К. Михальченко, А.А. Веретеніна, аспіранти О.П. Долгих та М.В. Абігайлов; ст. лаборанти Н.С. Рященко, І.А. Логвинова, лаборант Н.Г. Шульдінгєр.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Навчальний процес з дисципліни «Біологічна хімія» відбувається для:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальну та методичну роботу кафедри забезпечують 3 професори, доктори наук, 3 доценти, 3 старших викладачів (2 кандидати наук та 1 доктор філософії) та лаборантський склад.

Підготовка студентів базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь.

Кафедра біологічної хімії є опорною кафедрою з дисципліни «Біологічна хімія» для студентів медичних та фармацевтичних ЗВО ІІІ-IV рівня акредитації за спеціальностями «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів». Співробітниками кафедри були створені примірні програми з біологічної хімії, які затверджені МОЗ України у встановленому порядку.

В 2014 році за участю співробітників кафедри  був створений національний підручник «Біохімія» для студентів фармацевтичних спеціальностей.

Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Лекції для студентів проводяться з використанням сучасного мультимедійного забезпечення. Співробітниками кафедри створено та постійно оновлюється банк тестових завдань «Крок-1», що нараховує понад 2000 тестів.

За 2015-2020 р.р. кафедрою підготовлено та перероблено 196 практикумів та навчально-методичних посібників до практичних занять, у тому числі і для англомовних студентів.

Професорсько-викладацьким складом кафедри створені online курси та навчально-методичні комплекси з усіх навчальних дисциплін кафедри біологічної хімії.

У 2017 році колективом кафедри біологічної хімії був створений власний сайт (biochem.zsmu.zp.ua). Контент сайту наповнений двома мовами та цілком задовольняє навчальні потреби студентів.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ:

Тематика НДР кафедри присвячена синтезу, дослідження фізико-хімічних та біологічні властивостей ксантинових ксенобіотиків.

Науковцями кафедри розроблено прості лабораторні методики синтезу неописаних раніше в літературі ксантинових похідних, а також були дослідженні їх фізико-хімічні та біологічні властивості.

За останні роки на кафедрі захищено 2 докторських, 9 кандидатських дисертації, 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Викладачами кафедри опубліковано понад 620 робіт, з яких 56 патентів України.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра проводить комплексні дослідження разом з кафедрами медико-біологічного профілю нашого університету, а також з Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Харківським науковим центром лікарських засобів, Інститутом фармакології й токсикології АМН України, Національним фармацевтичним університетом (м. Харків), Львівським контрольним інститутом ветеринарних препаратів і біодобавок, Національним університетом «Львівська політехніка», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Національним, НВО «Укроргсинтез», Вінницьким національним медичним університетом ім. Пирогова та ін.

Співробітники кафедри проходили стажування в медичних університетах країн ЄС.

Науковці кафедри біологічної хімії є членами Запорізького регіонального відділення Українського біохімічного товариства НАН України.

 

 

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26, 5 поверх

Тел. (061) 236-21-06

E-mail: biochem@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт: biochem.zsmu.zp.ua

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar