Університет сьогодні

Третій медичний факультет

Шановні вступники!

Запрошуємо вас на День відкритих дверей у Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 

29 травня 2024 о 12 годині  

Спеціальності: «Стоматологія», «Терапія та реабілітація».

Реєстрація на День відкритих дверей
 
Запрошення декана
Чекаємо на вас!
 
 
 
Наказом ректора вiд  24.12.15 р. у Запорізькому державному медичному університеті створено ІІІ медичний факультет.
 

Декан третього медичного факультету – ШИШКІН Максим Андрійович, доктор медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини.

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26.

Тел. (061) 233-01-93

е-mail: 3med@zsmu.zp.ua

Заступники декана:

ВАНЮК Дар’я Валеріївна- к.н.  з фіз. вих та спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я ЗДМФУ

МАСЛОВА Ірина Миколаївна -  к.мед.н. доцент кафедри хірургічної та пропедевтичної стоматології ЗДМФУ

 

1. Напрям підготовки – Медицина

Спеціальність – 7.12010005 Стоматологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Кваліфікація – лікар-стоматолог

Форма навчання – денна (за бюджетні кошти, а також кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Термін навчання – 4 роки 10 місяців з подальшим проходженням інтернатури

 

2. Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність – 221 Стоматологія

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Освітня програма – Стоматологія

Освітня кваліфікація – лікар-стоматолог

Форма навчання – денна (за бюджетні кошти, а також кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Термін навчання – 4 роки 10 місяців з подальшим проходженням інтернатури

 

3. Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень

Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія

Освітня кваліфікація – бакалавр фізичної терапії, ерготерапії

Форма навчання – денна (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

 

 

Гарант освітньої програми «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 221 «Стоматологія» Кокарь Оксана Олександрівна, к.мед.н., доцент кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології.

Гарант освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Черненко Олена Євгеніївна, к.н. фіз. вих. та спорту доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров’я.


Гарант освітньої програми «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація 227.1 «Фізична терапія» Дорошенко Едуард Юрійович, д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

Історія факультету

Третій медичний факультет створено 2015 року.

Підготовка лікарів-стоматологів в Запорізькому державному медичному університеті розпочалася 2007 року. Тоді ж під керівництвом професора Ігоря Васильовича Бердюка засновано курс стоматології. В липні 2010 року курс реорганізовано в кафедру стоматології, завідувачем кафедри було призначено к.мед.н. Гавриленко М.А., з березня 2011 року завідувачем кафедри призначено д.мед.н. Возного О.В.

Для оптимізації навчального, виховного, педагогічного і наукового процесів, а також для вдосконалення підготовки студентів за фахом «Стоматологія» у вересні 2011 року виникла необхідність структурної реорганізації на дві кафедри: «Загальної та спеціальної стоматології» та «Оториноларингології і пропедевтичної стоматології». З вересня 2012 року кафедра загальної та спеціальної стоматології почала підготовку лікарів-стоматологів, інтернів та магістрів. У 2012 році кафедра випустила перших 29 лікарів-стоматологів. В жовтні 2013 року, з метою поліпшення навчального процесу, кафедру було реорганізовано в кафедру терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології і кафедру пропедевтичної та хірургічної стоматології. У 2014 році кафедра здійснила перший випуск лікарів стоматологів-інтернів та 3 магістрів. У 2015 році кафедра здійснила перший випуск лікарів-стоматологів іноземців та 2 клінічних ординаторів.

З 2017 навчального року на ІІІ медичному факультеті розпочато набір студентів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Випускники ІІІ медичного факультету по закінченні навчання отримують диплом державного зразка, який засвідчує здобуття ними вищої освіти.

 

Матеріально-технічна база факультету

Матеріально-технічна база ІІІ медичного факультету повною мірою забезпечує умови підготовки фахівців за напрямом освіти «Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія» та відповідає вимогам підготовки освітньої програми.

Освітня програма "Стоматологія"відео  та презентація 

Освітня програма "Фізична терапія, ерготерапія" відео  та презентація 

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія; ОП Фізична терапія; спеціалізація 227.1 Фізична терапія відео та презентація

Як інноваційне спрямування на факультеті створений новий стоматологічний тренінговий центр, який забезпечений 8 стоматологічними установками з фантомами порожнини рота, фантомний клас устаткований 10 фантомами з відеософтом, які дозволяють в повній мірі відпрацювати практичні навички з програм навчання студентів та лікувальний кабінет зі стоматологічною установкою для проведення лікувальної роботи з пацієнтами.

На факультеті розроблена система комп’ютерного навчання на основі базових комп’ютерних класів, забезпечена можливість вільного доступу до мережі Internet. Застосовуються сучасні мультимедійні технології. Бібліотека університету повністю забезпечує студентів навчальною, довідковою та методичної літературою.

 

Професорсько-викладацький склад факультету

На кафедрах факультету працюють 8 професорів, 7 докторів медичних наук, 20 доцентів, 28 кандидатів медичних наук, 29 асистентів.

 

Студенти факультету

На факультеті навчаються близько 500 студентів. Студенти мають можливість займатись науково-дослідницькою роботою в складі студентського наукового товариства. Свої доповіді вони представляють на підсумкових наукових конференціях університету, в інших ВНЗ країни та на міжнародних наукових конференціях в інших країнах.

Студенти освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» навчаються проведенню фізичної терапії та ерготерапії в клініці внутрішніх хвороб, в педіатрії та неврології, при розладах діяльності опорно-рухового апарату. Отримують фундаментальні знання з класичного та лікувального масажу, біомеханіки та клінічної кінезіології, застосування преформованих фізичних чинників, клінічної психології, клінічного реабілітаційного менеджменту за професійним спрямуванням.

На факультеті створено всі умови для дозвілля студентів. При спортивному клубі університету працюють секції для занять практично з усіх видів спорту. Більшість студентів – активні учасники художньої самодіяльності ЗДМУ і КВК.

За факультетом закріплені гуртожитки, в яких створено всі умови для підготовки до занять і відпочинку студентів. Функціонують мережа Internet, бібліотека, читальний зал. Обладнані приміщення для приготування їжі та кімнати особистої гігієни.

На факультеті успішно діють студентське самоврядування, профспілкова організація студентів, студентські ради гуртожитків.

Потужний кадровий потенціал факультету, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, наукової та клінічної діяльності дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів, магістрів, аспірантів і докторантів, впроваджувати інноваційні педагогічні та лікувальні технології.

 
Звіт декана ІІІ медичного факультету доцента Шишкіна М.А.
Стратегія розвитку ІІІ медичного факультету 
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar