Університет сьогодні

Кафедра загальної гігієни, медичної екології та профілактичної медицини  

Кафедра розташована в головному навчальному корпусі ЗДМФУ
69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26
Тел.: (0612) 33-70-97
Завідувач кафедри – СЕВАЛЬНЄВ Анатолій Іванович, доцент, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України. Нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України, медаллю «За розвиток Запорізького краю».
 
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Проблеми довкілля та його вплив на здоров’я населення завжди були актуальними для Запорізького регіону з його потужним промисловим потенціалом. Щоб ефективніше вивчати взаємозв’язок між забрудненням навколишнього середовища і станом захворюваності жителів краю, впливати на ці процеси з метою поліпшення ситуації, у Запорізькому державному медичному університеті у 1965 року створили кафедру гігієни.
До цього часу  в Запорізькому фармацевтичному інституті функціонувала об'єднана кафедра мікробіології, біохімії та гігієни, якою завідував доцент В. В. Попов. У наступні етапи, на конкурсних засадах цю посаду обіймали -  професор С. П. Сперанський, доцент М. І. Драчев. У 1968 році до аспірантури з гігієни вступила  В. М. Газіна, яка до цього працювала санітарним лікарем. У подальшому на кафедру для викладання запрошували досвідчених санітарних лікарів, які знали специфіку народного господарства регіону. Накопичений санітарними лікарями практичний матеріал, головним чином, був підґрунтям    науково-дослідних тем.
Новий імпульс розвитку науково-навчальний підрозділ отримав із 1976 року, коли кафедру гігієни та екології очолив  професор В. М. Пазиніч.
Професор В. М. Пазиніч - провідний спеціаліст в галузі гігієни атмосферного повітря в Україні, наукові дослідження якого зробили значний внесок у теорію і практику гігієнічного нормування,  розробку прискорених методів регламентування хімічних шкідливих домішок в атмосферному повітрі промислових регіонів. Це дозволило обґрунтувати ряд гранично допустимих концентрацій та орієнтовних безпечних рівнів шкідливих хімічних сполук в атмосферному повітрі. В. М. Пазиніч - один із співавторів важливих санітарно-гігієнічних документів в Україні, таких як «Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обґрунтуванні безпечних обсягів викидів», «Обгрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць». Під керівництвом професора В. М. Пазиніча захищена 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій. Він є автором 190 наукових робіт та співавтором підручників «Гігієна та екологія», «Гігієна дітей та підлітків», навчального посібника «Радіаційна гігієна».
Під його керівництвом в 1995 році відкрито Інститут медико-екологічних проблем (ІМЕП), в якому виконуються роботи із соціально-гігієнічного моніторингу здоров΄я населення, гігієнічного нормування хімічних шкідливих речовин в атмосферному повітрі, токсиколого-гігієнічні дослідження хімічних речовин і матеріалів, що впроваджуються в народне господарство -  з розробкою, оформленням та затвердженням токсиколого-гігієнічних паспортів. ІМЕП має свідоцтва про акредитацію на право проведення науково-дослідних робіт Комітету з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров΄я України.
З 2008 року кафедру очолює доцент, кандидат медичних наук А. І. Севальнєв. Анатолій Іванович Севальнєв упродовж 1991 – 2013 років був головним державним санітарним лікарем Запорізької області. Заслужений лікар України. Нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України, медаллю «За розвиток Запорізького краю». Під керівництвом доцента Севальнєва А.І. захищено 2 кандидатські дисертації у 2016-2017 рр. асистентами Куцак А.В. та Шараварою Л.П.
Потенціал кафедри під керівництвом кандидата медичних наук, доцента А. І. Севальнєва складають: кандидати медичних наук, доценти -Ю. Д. Сушко, О.В. Кірсанова, Р. А. Федорченко, Л. П. Шаравара, А. В. Куцак, асистент Ю. В. Волкова.
Наукова робота кафедри провадиться в таких напрямках: прогнозування гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі за допомогою математичного моделювання на основі короткочасних токсикологічних експериментів; гігієнічна регламентація хімічних шкідливих речовин в атмосферному повітрі за адаптаційними реакціями організму в експериментальних умовах; методологічне і методичне обґрунтування диференційованих за часом гранично допустимих концентрацій в атмосферному повітрі; концепція медико-екологічного моніторингу швидкого реагування здоров'я населення на забруднення атмосферного повітря; комплекс на оцінка і управління ризиками для здоров'я населення в умовах великого промислового міста.
На кафедрі загальної гігієни та екології ЗДМФУ підготували і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: В. М. Газіна, А. С. Безручко, В. І. Чінчевіч, Л. М. Руденко, В. Ф. Гагара, Ю. Д. Сушко, В. П. Торгун, А. В. Куцак, Л. П. Шаравара, Р. А. Федорченко. В. І. Чінчевіч захистив докторську дисертацію.
На кафедрі чітко організовано навчальний процес. Студенти медичних та міжнародного факультетів за спеціальностями «Медицина» і «Педіатрія» вивчають «Гігієну та екологію». Студенти фармацевтичних факультетів опановують «Гігієну у фармації та екологію». Студенти за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» вивчають «Гігієну та промислову санітарію». Майбутнім лікарям-лаборантам тут викладають «Гігієну з гігієнічною експертизою». Для студентів, які навчаються англійською мовою, подається повний курс лекцій у виді мультимедійних презентацій. Під час практичних занять студенти оволодівають навичками гігієнічного дослідження чинників навколишнього середовища. Добре організована навчально-дослідницька робота студентів в наукових гуртках.
Упродовж більш ніж півстолітньої діяльності кафедра загальної гігієни та екології бере активну участь у підготовці та випуску лікарів, провізорів, лаборантів, косметологів та стоматологів.
 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

к. мед. н., зав. кафедри, доцент А.І. Севальнєв, к. мед. н., доцент Ю.Д. Сушко, к. мед. н., к. мед. н., доцент О.В. Кірсанова, к.мед.н., доцент Р.А. Федорченко, к.мед.н., доцент А.В. Куцак, к.мед.н., доцент Л.П. Шаравара, к. мед.н., асистент Ю.В. Волкова. 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
На кафедрі викладається 8 дисциплін:
1. «Гігієна та екологія»;
2. «Гігієна з гігієнічною експертизою»;
3. «Санітарно-гігієнічна експертиза»;
4. «Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку»;
5. «Гігієна у фармації та екологія»;
6. «Охорона праці в галузі»;
7. «Гігієна та основи екології»;
8. «Військова гігієна».
З 1.08.2023 р. на кафедрі впроваджено післядипломну підготовку інтернів за спеціальністю «Епідеміологія».
Розподіл дисциплін за спеціальностями та факультетами навчання наступний:
Студенти 3, 6 курсів І та ІІ медичних та ІІ міжнародного факультетів за спеціальностями «Медицина», та «Педіатрія» вивчають «Гігієну та екологію».
Студенти 3 к І та ІІ медичних факультетів (медколедж та педколедж) за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія» вивчають «Гігієну та екологію».
Студенти 2 курсу фармацевтичного факультету та студенти 2 курсу за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» вивчають «Гігієну у фармації та екологію».
Студенти 2 курсу фармацевтичного факультету (заочної форми навчання) вивчають дисципліну «Гігієна у фармації та екологія».
Студенти 2 курсу за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (заочної форми навчання) вивчають «Гігієну та промислову санітарію».
Студенти 2 курсу ІІІ медичного факультету за спеціальністю «Стоматологія» вивчають «Гігієну та екологію».
Студенти 3 курсу ІІІ медичного факультету за спеціальністю «Стоматологія» вивчають «Охорону праці».
Студенти 3, 4 курсу ІІ медичного факультету за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» вивчають «Гігієну з гігієнічною експертизою».
Студенти 5 курсу ІІ медичного факультету за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» вивчають «Санітарно-гігієнічну експертизу».
Студенти 2 курсів медичних та 2-го міжнародного факультету за спеціальністю «Медицина» вивчають «Охорону праці в галузі».
Студенти 2 курсів медичних факультетів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» вивчають «Гігієну та основи екології» та «Охорону праці».
Студенти 4 курсів І та ІІ медичних факультетів за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія» вивчають «Військову гігієну».
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Навчальний процес організовано згідно до вимог навчальних планів з дисциплін. Для студентів, які навчаються англійською мовою, надається повний курс лекцій з мультимедійними презентаціями.
Щорічно проводиться оновлення навчально-методичного матеріалу з дисциплін відповідно до навчальних планів та програм.
Відповідно до вимог навчання розроблено тестові завдання для контролю як змістовних, так і підсумкових модулів для студентів усіх курсів І-ІІІ медичних, фармацевтичного та 2-го міжнародного факультетів. Для підготовки студентів 6 курсу за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія» до ліцензійного іспиту «Крок-2» створено банк тестів.
Під час практичних занять студенти оволодівають навичками гігієнічного дослідження чинників навколишнього середовища.
На базі ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проводиться виробнича практика студентів 3–4 курсів II медичного факультету за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування». 
НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ
Прогнозування гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі за допомогою математичного моделювання на основі короткочасних токсикологічних експериментів.
Гігієнічна регламентація хімічних шкідливих речовин в атмосферному повітрі по адаптаційним реакціям організму в експериментальних умовах.
Методологічне і методичне обґрунтування диференційованих за часом гранично допустимих концентрацій в атмосферному повітрі.
Концепція медико-екологічного моніторингу швидкого реагування здоров'я населення на забрудненн яатмосферного повітря.
Комплексна оцінка і управління ризиками для здоров'я населення в умовах великого індустріального міста.
В Комітеті гігієнічного регламентування МОЗ України кафедра атестована на право проведення науково-дослідних робіт з гігієнічного обґрунтування ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі, токсико-гігієнічних досліджень.
 
СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ
Кафедра підтримує тісні зв'язки з іншими науковими установами:
- ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» 
(м. Київ);
- ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» (м. Київ)
- ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (м.Запоріжжя).
 
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar