Центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ)

Центр розташований у гуртожитку № 4 (вул. Сталеварів, 31 а),

тел. (061) 233-20-02

e-mail: cpig.zsmu@gmail.com

Керівник ЦПІГ – кандидат педагогічних наук, доцент Васецька Лариса Іванівна.

Історична довідка

У 1973 році у Запорізькому медичному інституті було відкрито підготовчий факультет для іноземних громадян.

 У 1995 році кафедра  підготовчого факультету була об’єднана з аналогічною кафедрою, яка забезпечувала освітній процес на основних факультетах. Завідувачем новоствореної кафедри було призначено к.пед.н., доц. Гейченко К.І.

У 2007 році кафедра отримала нову назву – мовної підготовки іноземних громадян, а у 2011 році почала називатися кафедрою мовної підготовки.

У 2017 році у складі кафедри було виділено автономний курс мовної підготовки іноземних студентів довузівського етапу навчання. Завідувачем курсу було призначено к.пед.н., доц. Васецьку Л.І.

З 1 січня 2018 року курс довузівського етапу навчання отримав статус окремого структурного підрозділу у складі І міжнародного факультету та був названий Центром підготовки іноземних громадян. Керівник Центру підготовки іноземних громадян - к.пед.н., доц. Васецька Л.І.

Кадровий склад Центру

Керівник центру підготовки іноземних громадян - кандидат педагогічних наук, доцент Васецька Лариса Іванівна; кандидат наук з держ. управління, доцент​​​​​​ Соловйова Ольга Володимирівна; кандидат філол.н., доцент Абрамова Інна Георгіївна; старші викладачі: Манаева Галина Сергіївна, Чорна Юлія Володимирівна

 

Навчальні дисципліни

 

Навчальні дисципліни

 

Для довузівського етапу навчання:

-      Українська мова як іноземна (аспект : загально-літературна мова)

-      Українська мова як іноземна (аспект : науковий стиль мовлення

-      Країнознавство​​​​​​​

-      Інтерактивний курс "Знайомтеся - Україна"

-      Інтенсивний курс за вибором «Українська мова як
іноземна»

-      ​​​​​​​Курс "Науковий стиль мовлення"

Для третього освітньо-наукового рівня підготовки доктора філософії (PhD) у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія»,  222 «Медицина», 225 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія»

Дисципліну «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі» (викладає доц. Васецька Л.І.)

Курси за вибором

Для слухачів-іноземних громадян довузівського етапу навчання онлайн-курс «Перші кроки з українською мовою (first steps with ukrainian)» та «Читаємо та говоримо українською мовою»

Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти "Доктор філософії" (PhD) он-лайн курси для очної та заочної форм навчання «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі».

Навчально-методична робота

 Виконуючи Закони України ст. 49 «Про вищу освіту», ст. 7 «Мова освіти», ст.48 «Мова викладання у вищих навчальних закладах» та керуючись Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115, дотримуючись принципу академічної доброчесності, в усіх групах Центру підготовки іноземних громадян навчання відбувалося українською мовою за змішаною формою навчання з повною візуалізацією у синхронному та асинхронному онлайн режимі на основі МS ТЕАМS.

 Навчальний процес здійснювався відповідно до робочих навчальних програм і планів, які щорічно переглядаються і вибудовуються з урахуванням шкали рівнів володіння іноземною мовою за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти та Загальноосвітнім стандартом з української мови як іноземної.

Відповідно до нових освітніх запитів та на базі інноваційних технологій були оновлені усі електронні навчально-методичні комплекси (5 ЄНМКД) та онлайн курси (6) з усіх дисциплін, що викладаються у ЦПІГ.

ЄНМКД презентують навчальні та методичні матеріали як для викладачів, так і для слухачів ЦПІГ за всіма аспектами навчальних дисциплін, за різноманітними формами і видами роботи: посібники, практикуми, збірники, онлайн-курси, відеоблоки, аудіоблоки, кейси комунікативних тренажерів, мовні тренінги, банки тестів тощо.

Протягом 2022-2023 н. р. відповідно до нових освітніх запитів та з урахуванням вимог дистанційного навчання у ЦПІГ завершився творчий методичний проект зі створення підручника «Перші кроки з українською мовою : підручник, для слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки». Рівень В1 володіння українською мовою (колектив авторів ЦПІГ: Васецька Л.І., Абрамова І.Г., Соловйова О.В., Манаева Г.С., Чорна Ю.В.) - затв. на Вченій раді ЗДМУ, пр. № 6 від 21.03.2023

Протягом року у Центрі підготовки іноземних громадян було проведено науково-методичні семінари з питань використання штучного інтелекту у навчальному процесі та різних підходів до викладання у дистанційному форматі.  

Уся методична діяльність викладацького колективу Центру підготовки іноземних громадян була спрямована на те, щоб навчальний процес відповідав комунікативним потребам слухачів ЦПІГ, іноземних студентів та вітчизняних здобувачів ступеню доктора філософії, на підвищення якості підготовки іноземців до вступу у ЗВО України та якості підготовки здобувачів до викладацької діяльності у закладах вищої освіти (медико-фармацевтичного профілю), на формування толерантного ставлення іноземців до України, поваги до української мови, звичаїв та традицій. Питання ефективної організації навчально-виховного процесу, якості знань та вмінь студентів-іноземців з дисциплін, що викладаються у ЦПІГ, постійно розглядалися на засіданнях і робочих нарадах Центру підготовки іноземних громадян.

 

Напрями наукової роботи та основні наукові здобутки

 

​​​​​​​            На  2022-2026 рр.  заплановано   тему  НДР  ЦПІГ  «Навчання  соціально-культурного дискурсу іноземців на довузівському етапі мовної підготовки в умовах діджиталізації освіти».

​​​​​​​            Усі викладачі постійно публікують статті та тези у наукових збірках та спеціалізованих журналах України та закордонних виданнях,  беруть  участь  у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах. Доценти Васецька Л.І., Соловйова О.В., Абрамова І.Г. беруть активну участь в авторських колективах зі створення монографій з гуманітарних та освітніх проблем. 

 

Виховна та організаційна робота

 

У Центрі підготовки іноземних громадян проведення виховної роботи серед студентів-іноземців є одним із пріоритетних напрямків діяльності викладачів. Виховні заходи проводяться згідно затвердженого плану з організаційно-виховної роботи ЦПІГ.

Через введення військового стану виховні заходи були проведені в онлайн-режимі. Навчальний процес у ЦПІГ почався з іноземними студенти (слухачі з Болгарії) у січні 2023 року. Перший семестр - найважчий в адаптації студентів до навчання онлайн. Упродовж цього періоду зі студентами були проведені організаційні збори, виховні бесіди та онлайн-екскурсії на платформі Microsoft Teams. На початковому етапі позааудиторна робота включає в себе широкий спектр заходів, спрямованих на ознайомлення болгарських студентів з українською освітньою системою. Викладачі пояснюють особливості організації навчального процесу в університеті, специфіку вивчення дисциплін, послідовність і зміст форм контролю навчальної діяльності, знайомлять із планом позааудиторних заходів тощо. Викладачі Центру приділяють особливу увагу формуванню комунікативних навичок та вмінь, толерантних взаємовідносин між представниками різних культур і релігій, що є вкрай важливим у полікультурному середовищі ЗДМФУ.

Упродовж II семестру  іноземні студенти II курсу (Болгарія) спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» брали участь у роботі наукового гуртка «Знавець української мови» (відповідальна - доцент Абрамова І.Г.).  Були проведені організаційні збори, на яких студентів ознайомили з метою і завданнями роботи наукового гуртка . 5 квітня 2023 року студенти прослухали повідомлення на тему «Мовний етикет», подивились презентації. Доцент І.Г. Абрамова розповіла іноземним громадянам про етикетні формули вітання, прощання, вибачення, подяки та ін. 19 квітня була проведена презентація на тему «Таємниці та загадки острова Хортиця — легендарної землі козаків». Доцент І.Г. Абрамова ознайомила іноземних студентів з унікальною пам’яткою м. Запоріжжя - островом Хортиця. 2 травня іноземні громадяни взяли участь у грі-вікторині «Що я знаю про Запоріжжя?». Студентам були запропоновані питання про історію Запоріжжя і Запорізького краю. Завершальним етапом роботи наукового гуртка став поетичний флешмоб «Стояла я і слухала весну...» (Леся Українка). З метою популяризації творів української поетеси, болгарські студенти долучилися до цього заходу. Перебіг усіх виховних заходів ЦПІГ висвітлюється статтями на сайті університету, а також на сайті І міжнародного факультету.

Отже, організаційно-виховна робота, що проводиться колективом Центру підготовки іноземних громадян, є ефективною складовою навчально-виховного процесу, характеризується різноплановістю та різноманітністю форм, спрямована на формування всебічно розвиненої особистості, сприяє взаєморозумінню іноземних студентів у полікультурному середовищі, полегшує процес їхньої адаптації та допомагає подолати комунікативні та культурні труднощі, а тому робить їх максимально готовими до навчального процесу у ЗДМФУ

Співпраця з іншими установами

 

Центр підготовки іноземних громадян тісно співпрацює з Харківським національним університетом ім. В. Каразіна, а також з іншими українськими ЗВО та міжнародними організаціями  - Центром марокканської культури при ЗДМФУ.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar