Наука

12-13 травня 2011 року. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  "Сучасні аспекти медицини і фармації"

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Ректорат, Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства Запорізького державного медичного університету запрошують Вас прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації-2011», яка відбудеться 12-13 травня 2011 року в Запорізькому державному медичному університеті (згідно Реєстру з’їздів і конференцій Укрмедпатентінформу на 2011 рік).

Програмні питання конференції:

акушерство та гінекологія нормальна та патологічна фізіологія
анестезіологія та реаніматологія онкологія
внутрішня медицина та ендокринологія офтальмологія та оториноларингологія
соціальна медицина та гігієна педіатрія
дерматовенерологія та косметологія стоматологія
медична хімія травматологія
інфекційні хвороби, імунологія та мікробіологія хірургія
неврологія, нейрохірургія та психіатрія фармакологія (експериментальна та клінічна)
нормальна та патологічна морфологія фармація

Орієнтовна програма конференції:
11 травня – заїзд учасників конференції
12 травня – реєстрація учасників та урочисте відкриття конференції. Секційні засідання. Культурна програма
13 травня – пленарне засідання, закриття конференції.
Учасники конференції після пленарного засідання отримують сертифікат учасника, а автори тез- збірник тез Всеукраїнської науково-практичній конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації-2011».

Реєстраційний внесок для учасників конференції становить орієнтовно 150 гривень (у вартість включається проживання (3 доби), матеріали конференції, культурна програма).

ФОРМИ ТА ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Усна доповідь (10 хвилин) без публікації.
2. Усна доповідь з публікацією тез
3. Публікація тез
Інструкція по оформленню публікацій
Публікація тез: обсяг – 1 друкований лист A4; шрифт – Times New Roman, розмір 14; полуторний міжрядковий інтервал.
Структура тез:
- Назва роботи прописними літерами
- П.І.Б. авторів
- Науковий керівник.
- Повна назва закладу.
- Назва кафедри.
- Текст тез (українська, російська або англійська мови).
Текст тез повинен включати: мету дослідження, матеріали та методи, отримані результати, висновки.
Вартість тез – 50 грн.
Кошти на публікацію тез переводяться до 25 квітня 2011 року за реквізитами:
МФО 334011
ОКПО 09334010
Транзиторний рахунок 29247315070007
Назва банку: Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»
! В призначенні платежу вказати: для поповнення СКР № 26255321012066 Павлов Сергій Васильович
УВАГА! Для поповнення рахунку необхідно мати оригінал паспорту
Для бажаючих опублікувати оригінальну статтю за тематикою доповіді пропонуємо публікацію в журналі ВАК України «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики»
Вимоги до статей та реквізити для оплати додаються на окремому листі (Додаток 2). Статті приймаються до 25 квітня в адресу редакції журналу (Додаток 2) поштою з копією на електронному носії (CD, DVD).
Для участі в конференції до 25 квітня 2011 року до Оргкомітету на електронну пошту надсилається: анкета учасника конференції (додаток 1), також електронний варіант тези та відсканований чек оплати тез за адресою:

cnilzgmu@rambler.ru

Прохання для бажаючих прийняти участь у конференції до 10 травня повідомити оргомітет за телефонами, що приведені нижче, або за електронною адресою про дату та час приїзду

Телефони для довідок +38 (097) 797-08-84 Павлов Сергій Васильович
                                        (061) 224-64-70 (Соколенко Лідія Василівна).
Телефакс. +38 (0612) 224-64-70.З повагою, оргкомітет

Додаток 1
АНКЕТА УЧАСНИКА
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю
«Сучасні аспекти медицини і фармації – 2011»

Прізвище, ім’я, по-батькові автора, співавторів, учасника
___________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові, посада наукового керівника:__________________________
Повна назва навчального закладу_______________________________________________
Посада, кафедра (для молодих вчених)__________________________________________
Курс факультет (для студентів)______________________________________________
Обрана секція:______________________________________________________________
Назва доповіді:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Форма участі:  


Необхідне технічне забезпечення:


Чи потрібне забезпечення житлом:


Адреса учасника:____________________________________________________________
Контактний телефон з кодом міста:__________________________________________

E-mail:__________________________________

ДОДАТОК 2

ПРАВИЛА ПОДАЧИ СТАТЕЙ В РЕДАКЦИЮ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ»

При подготовке работ к печати необходимо учитывать следующее:
Сопроводительные документы:
- направление учреждения, в котором выполнялась работа;
-экспертное заключение;
-рецензия специалиста по профилю;
-электронная версия на диске CD, выполненная в Microsoft Word for Windows.
Требования к рукописи:
-статья может быть написана на украинском или на русском языках;
-подается в 2-х экземплярах, напечатанных на одной стороне листа белой бумаги формата А4;
-шрифт Times new Roman, размер – 14 пунктов;
-межстрочный интервал – полуторный;
-отступы: слева-3 см, справа – 1см, сверху и снизу – по 2 см (28-30 строк на странице, 60-65 знаков в строке);
- на первой странице рукописи виза научного руководителя, заверенная круглой печатью учреждения;
- на последней странице – подписи всех авторов.
Объем статей не должен превышать:
-оригинальные исследования, дискуссионные и проблемные статьи – до 10 страниц;
- лекции и обзоры – до 15 страниц;
- наблюдения из практики – до 3 страниц;
-научная хроника, краткие сообщения – 2-3 страницы.
Выходные данные включают:
-УДК
-список авторов (инициалы следует указывать перед фамилией автора);
-название статьи (не более 150 символов), без применения аббревиатур (кроме общепринятых, таких как, ДНК, РНК, АТФ);
-название учреждения;
-ключевые слова (4-7) на украинском, русском и английском языках
-резюме на 3 языках не более 15-20 строк.
Изложение научного материала должно быть четким
-Согласно требованиям ВАК (Бюллетень ВАК Украины – 2003. - №1. – С.2) научные статьи должны содержать:
-постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами;
-анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые ссылается автор;
-выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым посвящается статья;
-формулирование целей статьи (постановка задачи);
-изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; ссылки на литературные источники в тексте – в квадратных скобках, в соответствии с указателем литературы. Весь иллюстративный материал должен быть описан и интерпретирован в тексте, на рисунки и таблицы должны быть ссылки. Все физические величины и единицы – в системе CI. выводы из данного исследования и перспективы дальнейших научных изысканий в данном направлении. Таблицы должны иметь название, которое отвечает их содержанию. Все примечания и пояснительные надписи следует помещать в подпись таблицы, а не в заголовок. В подписи также указывается, какой род величин приведен в ячейках таблицы.
Иллюстрация к работе (рисунки, фотографии, графики и диаграммы) – контрастные, четкие, черно-белые – подаются только в случаях, когда полученные данные не могут быть отражены в таблицах. Количество графического материала должно быть минимальным – до 3-х. Графики и схемы должны быть выполнены шрифтом Arial, кегель 8; толщина линий 0,5 пункта.
Список литературных источников представляется на отдельной странице.
Список составляется В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ с требованиями ВАК Украины (2009. - №5.-С.26-30.) – не более 10-15 источников; для обзоров 30-50 источников.
Сведения об авторах – фамилия, имя, отчество, научное звание, место работы, должность каждого из авторов.
Адрес для переписки – полный адрес автора работы, контактные телефоны, e-mail.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления полученных статей.
Статья, присланная автору после рецензии на доработку, должна быть возвращена  в редакцию не позже, чем через 5 дней после получения.
Статьи, которые оформлены  без учета указанных правил, не рассматриваются.
Отклоненные в процессе рецензирования рукописи авторам не возвращаются.

Стоимость 1 страницы печатного текста – 30 грн.

Реквизиты к оплате:
Одержувач: Запорізький державний медичний університет
ЄДРПОУ: 02010741
Р/р: 31251273210255
Банк: ГУДКУ в Запорізькій області
МФО: 813015
Призначення платежу: за статтю


Адрес редакции:
69035, Украина, г. Запорожье, пр. Маяковского, 26, Запорожский государственный медицинский университет,
Редакционно-издательский отдел,
тел/факс: (061)233-02-34
E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar